Du är här:

Del av Knutsbo 7:221 och Övre Marnäs 4:29 mfl "Laboområdet"

Ny detaljplan för del av Knutsbo 7:221 och Övre Marnäs 4:29 m.fl. "Laboområdet" i Ludvika. Planområdet ligger mellan Knutsbotjärn och Knutsbo. Området är cirka 9 hektar.

Området omfattas idag av samlad bebyggelse. I området finns i dag sju bebyggda fastigheter med fritidshus och några permanenta boende. Under senare tid har bygglovsansökningar inkommit med önskemål om ytterligare nybyggnad för permanent boende.

Detta innebär att ett behov har uppstått att se över gällande område och att kunna reglera dess framtida användning genom detaljplan.

Del av Övre Marnäs 4:83 överförs till Knutsbo 7:221.

Strandskydd avses att upphävas.

Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med normalt planförfarande.

Tidplan

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

maj-juni 2014

nov-dec 2014 

Handlingar

Granskningshandlingar finns nedan under relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av stadsarkitekt Göran O. Sundell, tel. 0240-862 82, e-post samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 11/12 21:59:52