Du är här:

Del av kvarteret Orren i Ludvika centrum

Planområdet ligger i Ludvika centrum. Planen begränsas av Engelbrektsgatan, Fredsgatan, Carlavägen och Skolgatan. Fredsgatan vid kvarteret Orren ingår i planområdet. Inom kvarteret vid hörnet Carlavägen-Skolgatan finns en befintlig detaljplan för Folkets hus, som inte ingår i planen. Planområdet är cirka 1,2 hektar.

Huvudsyftet med detaljplanen är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses.

Andra syften är:
• att tillgodose behovet av butikslokaler och andra lokaler som bör finnas i centrum
• att tillgodose behovet av parkeringsplatser
• att skydda kulturvärden inom planområdet
• att ge plats för en busshållplats
• att ge plats för grönska och friytor, bland annat i form av en park.

Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med utökat förfarande.

Tidplan

Samråd

juni-augusti 2015

Granskning

september 2016

Antagande

april 2017

Laga kraft

maj 2017

Samråd och granskning är genomfört. En kompletterande bullerberäkning har gjorts, se nedan under Relaterad information. Handlingarna har reviderats i april enligt krav från Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen, den 24 april 2017 § 68. Om ingen överklagar och Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva detaljplanen, så vinner den laga kraft den 23 maj.

Handlingar

Antagandehandlingar finns nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 23/05 12:48:24