Ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera "Förskolor Biskopsnäset"

Planområdet ligger i Marnäs (Biskopsnäset) i Ludvika tätort.

Ortofoto över planområdet. Gul linje är plangräns.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet i Biskopsgården och utbyggnation av Biskopsnäsets förskola. Ett annat syfte är att göra området mer flexibelt planmässigt.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd måste upphävas för att möjliggöra utbyggnationen av Biskopsnäsets förskola. Två fastighetsplaner för kvarteret Läkaren ska upphävas.  Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Samrådet är avslutat.

 Tidplan

dec-jan 2017-2018

Granskning

mars 2018

maj 2018

Laga kraft

juni 2018

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

Du kan ladda hem plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning, se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 19 januari 2018, till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. PBL ger de boende ställning som sakägare. Fastighetsägare/styrelser bör därför informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL): För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 21:19:39