Du är här:

Detaljplan för del av Älgkon 15 med flera "Genomfart: GC-väg Valhallarakan"

Planområdet har sin geografiska utsträckning längs riksväg 50/Valhallarakan mellan Mossplan och Magnetbacken i Ludvika tätort.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för flytt av gång- och cykelvägen längs riksvägen och stängning av utfart från Mossgatan till riksvägen.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för samordnat förfarande vilket betyder att kommunen har haft samordnat samråd tillsammans med Trafikverket då planen är en del av genomfartsprojektet.

Planen avviker inte från översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har blivit överklagad. Ärendet hanteras nu vidare av mark- och miljödomstolen.

Tidplan

november 2016

Granskning

feb-mars 2017

september 2017

Laga kraft

oktober 2017

Handlingar
Antagandehandlingar finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/02 05:06:34