Du är här:

Ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera "Genomfart: Korsning Kajvägen - Bergslagsgatan"

Planområdet ligger i och intill trevägskorsningen Kajvägen - Bergslagsgatan. Detaljplanen är en del av projektet Genomfart Ludvika.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny cirkulationsplats i korsningen Kajvägen - Bergslagsgatan och nya gång- och cykelvägar längs Bergslagsgatan och Tingshusgatan.

Detaljplanen anses ha stort allmänt intresse då cirkulationsplatsen är en viktig del av genomfartsprojektet. Därför hanteras detaljplanen enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktige den 29 januari 2018. Justerat protokoll anslogs på kommunens digitala anslagstavla tisdagen den 6 februari. Planen vinner laga kraft den onsdagen den 28 februari om den ej överklagas.

Tidplan

nov 2016-jan 2017

Granskning

juni-aug 2017

jan 2018

Laga kraft

feb 2018

Handlingar
Antagandehandlingar sänds ut till olika remissorgan och finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 15:52:31