Du är här:

Detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera "Genomfart: Korsning Vasagatan - Bergslagsgatan"

Planområdet har sin geografiska utsträckning i och kring korsningen Vasagatan - Bergslagsgatan i Ludvika tätort.

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för en cirkulationsplats i korsningen för att förbättra trafikflödet och anlägga en ny anslutning för personbilar till stationsområdet.

Planen hanteras enligt reglera för samordnat förfarande vilket betyder att kommunen har haft samordnat samråd tillsammans med Trafikverket då planen är en del av genomfartsprojektet.

Planen avviker inte från översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen blev antagen i kommunfullmäktige den 25 september 2017. Planen vinner laga kraft den 23 oktober om den ej överklagas.

Tidplan

Samråd

november 2016

Granskning

feb-mars 2017

september 2017

oktober 2017

Handlingar
Antagandehandlingar  finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/10 20:37:36