Detaljplan för del av Ingenjören 8 med flera "Genomfart: Valhallarakan"

Planområdet har sin geografiska utsträckning vid villaområdet längs Valhallarakan.

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg, blandgata, bullervall och bullerplank och lösa in de sju fastigheter som behövs lösas in för att genomföra dessa åtgärder.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för samordnat förfarande vilket betyder att kommunen har  haft samordnat samråd med Trafikverket då planen är en del av genomfartsprojektet.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Laga kraft-handlingar finns här nedan under Relaterad information.

Tidplan

nov 2016

Granskning

feb-mars 2017

dec 2017

Laga kraft

jan 2018

Handlingar
Laga kraft-handlingar  finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av:
Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/04 02:15:54