På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kv. Diamanten m.fl.

Ny detaljplan

Plangränsen på ett ortofoto

Planområdet ligger i västra delen av Ludvika tätort, väster om Valhalla och järnvägen Bergslagsbanan, norr om Gonäsvägen, öster om Alvägen och söder om Aspvägen.

Huvudsyftet med detaljplanen är att göra en översyn av byggrätten för befintligt småindustriområde och utreda ifall planområdet är lämplig att planlägga för verksamheter. Därtill förtydligas användandet av utfarten till Gonäsvägen.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och det bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standard-förfarande.

Handlingar

Samråd och granskning är genomförda. Detaljplanen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2018 § 83. Antagandehandlingar finns nedan under Relaterad information

Information och synpunkter

planarkitekt Torkel Berg, tfn. 0240-861 36
samhällsplanerare Isak Jakobsson, Sweco, tfn. 010-48 440 91
samhallsbyggnad@ludvika.se

6 mars - 11 april

9 - 30 maj 2018

18 juni 2018

Laga kraft

Juli 2018


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/01 17:48:23