Kv. Diamanten m.fl.

Samråd om ny detaljplan

Plangränsen på ett ortofoto

Samrådsmöte för allmänheten blir måndagen den 19 mars 2018 kl. 18:30 i sammanträdesrummet Höken på våning 3 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Planområdet ligger i västra delen av Ludvika tätort, väster om Valhalla och järnvägen Bergslagsbanan, norr om Gonäsvägen, öster om Alvägen och söder om Aspvägen.

Huvudsyftet med detaljplanen är att göra en översyn av byggrätten för befintligt småindustriområde och utreda ifall fastigheten Diamanten 7 är lämplig att planlägga för bostäder. Därtill förtydligas användandet av utfarten till Gonäsvägen.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och det bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet om det behövs.

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
- Nedan under Relaterad information

Information och synpunkter

planarkitekt Torkel Berg, tfn. 0240-861 36
samhällsplanerare Isak Jakobsson, Sweco, tfn. 010-48 440 91
samhallsbyggnad@ludvika.se

Samrådet pågår från den 6 mars till och med den 11 april 2018, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

6 mars - 11 april

Granskning

maj 2018

juni 2018

Laga kraft

Juli 2018

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/03 13:08:51