Detaljplan för del av SAXHYTTAN 29:13 (Östra Rönnäsudden, etapp II), Grangärde

Planområdet är beläget vid sjön Björkens norra strand, ca 2 km nordost om Grangärde kyrkby och ca 400 meter söder om länsväg 644 (Grangärde-Rämshyttan). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning och försäljning av åtta nya småhustomter för enfamiljshus i attraktiva lägen. Planområdet är i sin helhet beläget inom fastigheten Saxhyttan 29:13.

Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med normalt planförfarande. Detaljplanen påbörjades under 2011 vilket innefattar att detaljplanen fortsätter gå under den äldre plan- och bygglagen.

Strandskyddet upphävs inom planområdet med en planbestämmelse, enligt miljöbalken.

Planen har vunnit laga kraft den 16 mars 2017. 

Tidplan

Samråd

feb-mars 2011

Granskning

december 2016

februari 2017

mars 2017

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av planarkitekt Anas Skaef, tel. 0240-861 61
eller tf stadsarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
e-post samhallsbyggnad@ludvika.se.

Handlingar

Du kan ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse och utställningsutlåtande under Relaterad information nedan.

Detta är en utställning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till utställningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen. Skriftligt yttrande krävs för rätt att överklaga.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL): För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-24

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Stadsarkitekt
Göran O Sundell 0240-862 82

Besöksadress
Folkets Hus i Ludvika
Carlavägen 24, våning 6

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 11/12 22:03:31