Ny detaljplan för del av Ludvika 7:10 med flera "Genomfart: Stationsområdet Ludvika"

Planområdet ligger i centrala Ludvika vid tåg- och busstationen och omfattar nästintill hela stationsområdet.

Huvudsyftet med planen är att strukturera upp stationsområdet och göra den södra delen till område för allmänheten med parkeringar medan den norra delen ska enbart vara till för busstrafik. Ett annat syfte är att göra det lättare att ta sig till stationsområdet via ett par nya gång- och cykelvägar.

Detaljplanen anses ha stort allmänt intresse och därför hanteras detaljplanen enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan

Samrådsmöte hölls torsdagen den 15 december i sammanträdesrummet Höken på plan 3 i Ludvika Folkets hus.

Samrådet avslutades den 13 januari 2017.

Tidplan

dec 2016-jan 2017

Granskning

feb-april 2017

Sommar 2017

Laga kraft

Sommar 2017

Handlingar
Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och finns här nedanför under Relaterad information och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av:
Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 13 januari 2017 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.
Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 27/03 12:41:52