Granskning av ny detaljplan för del av Valla 6 i Ludvika

Granskning pågår från och med den 20 december 2017 till och med den 24 januari 2018.

Planområdet är en del av Valla 6 som ligger centralt i Ludvika, mellan de tre gatorna Ljunghällsvägen, Vallagatan och Villagatan. Planområdet omfattar den nordöstra delen av fastigheten Valla 6 samt en liten del av Valla 2.

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en yta inom fastigheten Valla 6.

I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgängligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna.

Områdets karaktär ska bevaras och vara den tyngst vägande aspekten för beslut i gestaltningsfrågor.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet handläggs med standardförfarande.

Tidplan

okt - nov 2017

dec 2017 - jan 2018

feb 2018

Laga kraft

mars 2018

Granskningen pågår till och med den 24 januari 2018.

Handlingar

Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid

Du kan ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogöerlae och solstudie, se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

landskapsarkitekt Kajsa Holmqvist, tel. 0240-86 249

samhallsbyggnad@ludvika.se

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 24 januari 2018, till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. PBL ger de boende ställning som sakägare. Fastighetsägare/styrelser bör därför informera hyresgäster/boende. Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga belsut om att anta detaljplanen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL): För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 00:59:45