På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Samråd om ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 ”Väsmanstrand” i Ludvika

Drönarfoto: Wizworks Studios

Samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas onsdagen den 25 oktober 2017 klockan 18.00 i sammanträdesrummet Stora Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Planområdet ligger mellan järnvägsstationen och Väsman och sträcker sig från norr om ABBs sjöparkering upp till nya Kajbron.

Huvudsyftet med planen är att främja lek och rekreation i centrumnära läge genom att tillgängliggöra strandområdet och utveckla det till en attraktiv plats, samt att tillgodose Ludvika kommuns behov av bostäder. Andra syften är att skydda natur- och kulturvärden som finns inom planområdet och att skapa möjlighet att sanera förorenad mark.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs inom planområdet. Planärendet handläggs med utökat förfarande.

Tidplan

okt - nov 2017

Granskning

jan - feb 2018

juni 2018

Laga kraft

juli 2018

Samrådet pågår till och med den 9 november 2017

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

Du kan ladda hem plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning, se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
landskapsarkitekt Kajsa Holmqvist, tel. 0240-86 249
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136
samhallsbyggnad@ludvika.se
Du kan även lämna synpunkter via formuläret på sidan: Synpunkter på detaljplan För Väsmanstranden, Ludvika.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 9 november 2017, till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. PBL ger de boende ställning som sakägare. Fastighetsägare/styrelser bör därför informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL): För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 26/05 23:27:54