Du är här:

Avgifter för vatten och avlopp 2016

Fastighetsägare som nyttjar kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning betalar avgifter enligt gällande VA-taxa som fastställas av kommunfullmäktige.

Här nedan redovisar vi vad det kostar i Ludvika kommun. Priserna är inklusive moms.

Anläggningsavgift (engångsavgift)

Exempel anläggningsavgift småhus om 5 rum och kök, anslutning till vatten, spill- och dagvatten.
Anläggningsavgift                                   138 847 kr inkl. moms

Ovanstående är ett exempel på anläggningsavgift, för besked om anläggningsavgiften kontakta VA-enheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Brukningsavgifter

Fastavgift — småhus och fritidshus                                   2 188 kr/år
Fast avgift — hus med lägenheter för varje lägenhet        1 584 kr/år
Rörlig avgift — vatten och avlopp                                     20,72 kr/m3
Rörlig avgift — enbart vatten                                              7,46 kr/m3
Rörlig avgift — enbart avlopp                                            13,26kr/m3

Exempel på kostnader för en villa i Ludvika kommun

En villa med en årsförbrukning om 150 m3 för vatten och avlopp:

Fast avgift                                                 2 188 kr
Rörlig avgift 150 m3 * 20,72                     3 108 kr
Summa per år:                                         5 296 kr

Beskrivning av VA-avgifter 

Förutom anläggningsavgift består taxan av en brukningsavgift. Brukningsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift.
 

Den fasta avgiften ska täcka kostnader för:

investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer samt administration.

Den rörliga avgiften ska täcka driftskostnader.

Den baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten enligt avläsning av vattenmätare alternativt en fastställd årsförbrukning.

Avläsning av vattenmätare

- en gång per år

 
Vattenförbrukning mäts i första hand med vattenmätare som avläses en gång per år av kunden. Avgiften baseras på föregående års förbrukning (m3).
 
Viktigt att vattenmätaravläsning sker varje år för en rätt debitering av brukningstaxan. Avläsningskort skickas ut en gång per år från Ludvika kommun.

Information om din faktura

VA-tjänster faktureras tillsammans avfallstaxa och sker kvartalsvis, fyra gånger per år, med betaldatum 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december.

Här kan du hämta hem och läsa den fullständiga VA-taxan gällande 2016.PDF
För mer information ring kundtjänst: 0240-862 88

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-29

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 01/06 03:37:26