Cisterner

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska farmartankar och övriga cisterner kontrolleras regelbundet.

Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas och det är du som är innehavare av cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) gäller förvaring av diesel-, eldnings- och spillolja samt förvaring av brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.

Informationsplikt

När du ska installera en cistern ska samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg informeras skriftligt, minst 6 veckor innan du börjar använda anläggningen.

Informationsplikten gäller

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m3.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

Blanketten för detta finns i spalten till höger.

Kontroll av din cistern
Kontroller som ska utföras är konstruktions- och tillverkningskontroll, installations-kontroll och sedan återkommande kontroll samt eventuellt revisionskontroll.

Hos SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, finns information om oljecisterner/oljetankar. SWEDAC har tagit fram en broschyr om reglerna för cisternkontroll, och har en sökmotor och guide för denna för att hitta ackrediterade besiktningsföretag i varje län. (Se länk nederst på sidan.)

Placering av cistern
Vid uppställning av cistern bör du tänka på följande

  • Cisternen ska placeras så att ingen påkörningsrisk finns.
  • Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs, buskar med mera som ligger an cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
  • Ett plant underlag, gärna hårdgjord yta, gör att du snabbt upptäcker spill och eventuella läckage. Även små läckage, som pågår under längre tid, kan medföra att grundvatten förorenas.
  • Kulventil minskar risken för att cisternen kan tömmas genom hävertkraft om handtaget ramlar ner och ett lås till handtaget hindrar att ingen obehörig tankar.

Inom vattenskyddsområde
Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler, till exempel tätare kontrollintervall och krav på sekundärt skydd. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vill ha mer information om vilka krav som gäller.

Borttagning
Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cistern bör avlägsnas eller om det inte är möjligt ska den fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Det är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag.

En cistern får endast flyttas när den är tömd och rengjord.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och skall transporteras och tas omhand av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska sanhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg omedelbart underrättas.

Om cistern ska tas ur bruk ska sanhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg informeras skriftligen. Blankett för detta finns i spalten till höger.

Avgift
För handläggning av information om installation av cistern samt handläggning av
bedömning av kontrollrapport tas en avgift ut enligt Ludvikas kommunfullmäktige beslut om taxa 2015-11-23 § 319, taxa för myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhet enligt miljöbalken.

Att informera sanhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg om att cistern tagits ur bruk är avgiftsfritt.

Miljösanktionsavgift
Från och med januari 2008 tas en miljösanktionsavgift ut för vissa överträdelser
enligt NFS 2003:24

  • Att inte skriftligen informera miljö- och byggenheten om installation av cistern, 1 000 kr
  • Att inte låta utföra en installationskontroll, 3000 kr
  • Att inte låta utföra återkommande kontroll, 2000 kr
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/02 02:26:44