Både glädjeämnen och utmaningar på social- och utbildningsnämndens bord

Social- och utbildningsnämnden kunde under onsdagens möte glädjas åt goda resultat i både brukarundersökningen och sjukfrånvarostatistiken.

För tredje året i rad deltar kommunen i Sveriges kommuner och landstings (SKL) brukarundersökning. Den mäter hur brukare och klienter upplever kontakten med socialtjänsten.

Ett av målen var att öka svarsfrekvensen, vilket föll väl ut. Omkring dubbelt så många svarade jämfört med föregående år.

Bland annat har de svarande tyckt till om hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreterare, hur väl de förstår informationen de får och hur de upplever bemötandet. Verksamheten bedömer att resultaten är övervägande positiva. De ligger i linje med rikssnittet.

Återkrav vid "glapp"

Nämnden beslutar att införa en typ av återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd. Till vardags kallas det ”glappet” när någon slutat få dagersättning från Migrationsverket och inväntar etableringsersättning. Under den tiden kan de bli berättigade ekonomiskt bistånd för att inte hamna under skälig levnadsnivå.

I dagsläget finns i Ludvika kommun inget återbetalningskrav när individerna väl fått etableringsersättningen retroaktivt. Som jämförelse har Vansbro kommun infört ett slags kortfristigt lån, som ett förskott, i stället för bidrag. Nu inför Ludvika kommun samma modell.

Bättre sjukfrånvarosiffror

Sjukfrånvarostatistiken för 2017 visar positiva tendenser. Sjukfrånvaron minskade från 7,5 till 6,6 procent jämfört med föregående år. Även andelen långtidssjukfrånvaro har minskat.

Konkreta framgångsrika åtgärder har varit gruppcirklar i livsstil eller stress och erbjudande om att genomföra en hälso- och arbetsmiljöprofil.

Förskolekön växer

Barnomsorgskön redovisas inför varje nämndsammanträde och den här gången har antalet barn som köat mer än fyra månader ökat. Förvaltningen jobbar fortfarande hårt med att skapa fler förskoleplatser, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-08

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 23:28:42