Ekonomi- och framtidsfokus under social- och utbildningsnämndens möte

Social- och utbildningsnämnden diskuterade på onsdagens sammanträde bland annat förvaltningens ekonomiska situation och prognoser för framtiden.

Nämnden fick en rapport från social välfärd. Antalet personer som skrivits ut från arbetsförmedlingens etablering har ökat. Det medför också att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat – och ser ut att fortsätta öka.

Förvaltningen konstaterar att många personer står långt från arbetsmarknaden. Det är svårt att hitta åtgärder med de resurser som verksamheten förfogar över.

Syns i bokslutet

I årsbokslutet syns också de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Dessutom visar placeringar på institutioner och i familjehem ett underskott på över 17 miljoner kronor. HVB-hem och nyanlända visar ett underskott på omkring 6,5 miljoner kronor.

Därmed har budgetramen för social- och utbildningsförvaltningen överskridits med omkring 15,4 miljoner kronor.

Utökat föreningsbidrag

En annan punkt på dagordningen visar att fyra överklagade beslut om ekonomiskt bistånd har avgjorts i domstol. I samtliga fall avslår domstolen klienternas överklagande.

Nämnden har beslutat att utöka föreningsbidraget med 50 000 kronor från och med i år, samt att Kvinno- och tjejjouren tilldelas 50 000 kronor i föreningsbidrag 2018.

Fler barn i kö

Barnomsorgskön ökar igen, liksom antalet barn som stått i kö mer än fyra månader. Störst behov av platser är liksom tidigare i Ludvika tätort. Där saknas 145 platser.

Arbetet med att möta behovet fortsätter kontinuerligt. Planen är närmast att göra färdigt Biskopsgårdens entréplan och före detta dagcenters lokaler.

Ny skolstruktur

Nämnden behandlade också två olika alternativ till ny skolstruktur. Det första är detsamma som presenterades på nämndens sammanträde i december. Det går i korthet ut på att Vasaskolan blir en F-5-skola, Kyrkskolan blir en 6-9-skola, Solviksskolan (den nya skolan i Marnäs) blir en F-5-skola och Junibacken blir en F-5-skola.

Dessutom är det sedan tidigare bestämt att Knutsbo skola ska bli F-4-skola 2019/2020.

Alternativ två

Det andra alternativet baseras på nuvarande skolstruktur. För att det ska bli aktuellt måste kommunfullmäktige ändra beslutet att Håksbergs skola ska avvecklas när Solviksskolan står klar. Detta alternativ innebär ökade kostnader, enligt tjänsteskrivelsen.

Nämnden noterar förslagen, men fattar inga beslut om dem.

Personalbemanning

Rapporter från både skolans och förskolans verksamhet visar hur personalbemanningen ser ut. Skolan har 217 lärare, varav 77,4 procent har pedagogisk högskoleutbildning. Förskolan har 280 personal, varav 40,7 procent pedagoger med högskoleexamen.

Slutsatsen för båda kategorierna är att verksamheterna prioriterar rekrytering högt. Det vill man göra genom att erbjuda bra lön, förmåner och fortbildning.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-08

Kontakta oss

Ludvika kommun

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 01:03:28