På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Eftersläckning vid skogsbrand

Eldningsförbud för hela Dalarna — Fire prohibitions in the entire county

Det är rejält varmt och torrt nu. Fortsatt råder också eldningsförbud i hela Dalarna.
You can find text in english about current fire prohibition below.

Det är räddningstjänsterna i Dalarnas län som har beslutat om eldningsförbud i hela länet.

– Väderprognoserna visar att det fina vädret kommer att hålla i sig framöver och det ökar naturligtvis risken för skogsbränder. Respektera eldningsförbudet och hjälp oss gärna att sprida budskapet om att eldningsförbud råder igen, sa räddningschef i beredskap Peter Bäcke när det nya eldningsförbudet trädde i kraft i slutet av juni.

Ny information

Under tisdagen gick Länsstyrelsen Dalarna ut med mer information som rör eldningsförbudet:

"Förtydligande av rådande eldningsförbud i Dalarnas län.

Länsstyrelsen och länets kommuner har under de senaste dagarna mottaget flera frågor angående det eldningsförbud som råder i Dalarna. Därför väljer länsstyrelsen nu att gå ut med ett förtydligande av reglerna för eldningsförbudet.
Enligt länets författningssamling råder det alltid ett grundförbud mot eldning utomhus vid skogsbrandrisk över risknivå 4. Idag råder nivå 5E, vilket är den högsta nivån och eldning utomhus är som huvudregel förbjuden. Från föreskriften finns vissa undantag:

1. Grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård är tillåten trots förbudet.
2. Grillning på grillplats som godkänns av kommunal räddningschef är tillåten trots förbudet. Sådant godkännande ges i särskilt beslut av kommunen.
3. Länsstyrelsen bedömer även att användande av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping inte heller omfattas av förbudet. Länsstyrelsen uppmanar dock till stor försiktighet. Brandrisken är under rådande förhållanden extrem och räddningstjänsten resurser är idag mycket ansträngda.

Vid användning av friluftskök rekommenderar länsstyrelsen följande:

  • Det får inte finnas något bränsle på utsidan av brännkoppen och köket måste vara placerat på ett säkert sätt så att det står stadigt. Helst ska köket placeras på ett underlag som inte kan brinna, det vill säga på en stenhäll eller bar mark utan vegetation.
  • Vidare ska extra vatten finnas på plats så att släckning kan ske direkt om brand skulle uppstå. Lämpligen lagar man mat i närheten till en bäck, sjö eller liknande vattenkälla.
  • Innan man lämnar platsen måste man vara helt säker på att ingen brand kan uppstå efter användningen av köket. Marken under köket måste ha svalnat och det får inte finnas några andra tecken, så som rök, på att en eld skulle kunna uppstå efter matlagningen."

Fire prohibitions in the entire county

According to the county constitution, there is always a basic ban on outdoor fire at fire risk level 4 (read regulation: 20 FS 2001: 48). Today, the current level is 5E, which is the highest level, and outdoor lighting of fires is generally prohibited.

There are some exceptions to the regulations.

Grilling with suitable barbecue in your own garden are permitted despite the ban.
Grilling on barbecue area approved by the municipal rescue manager is permitted despite the ban. Such approval is given in special decision by the municipality.
Länsstyrelsen also estimates that the use of open air cookers, such as a kettle and gas cooker, in connection with camping is not covered by the prohibition. However, Länsstyrelsen calls for great caution. The fire risk is extreme, and rescue services are today highly strained.
When using open air cookers, Länsstyrelsen recommends the following:

There must be no fuel on the outside of the burner cup and the open-air cooker must be securely placed so that it stays firm. Ideally, the open-air cooker should be placed on a surface that cannot burn, that is, on a stone pit or bare ground without vegetation.
Also, additional water should be in place so that extinguishing can occur immediately if fire should occur. It is appropriate to cook food nearby to a stream, lake or similar water source.
Before leaving the place, be sure that no fire can occur after using the open-air cooker. The ground under the open-air cooker must have cooled down and there should be no other signs, such as smoke, that a fire might arise after cooking.
Links to more information about fire hazards and fire prohibitions:

On the website Krisinformation.se (powered by the Swedish Civil Contingencies Agency, MSB), you can find advice and current information about events and crises from local, regional and national authorities.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/07 02:15:36