En ny digital anslagstavla

Från och med årsskiftet har Ludvika kommun en digital anslagstavla där allmänheten kan ta del av handlingar och kungörelser.

Den nya kommunallagen som började gälla 1 januari säger att alla kommuner ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan tillkännages bland annat kommunfullmäktiges sammanträden och där anslås justering av protokoll.

Kommunfullmäktiges sammanträden kommer inte längre att annonseras via pressen.

Anslagstavlan nås via länken www.ludvika.se/anslagstavlalänk till annan webbplats, eller via länk på startsidan www.ludvika.selänk till annan webbplats.

Här nedan följer en text om anslagstavlan från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Webbaserad anslagstavla

Kommunens anslagstavla har en formell funktion. Där tillkännages bl.a. fullmäktiges möten och där anslås justering av protokoll. Anslaget av ett protokolls justering ger utgångspunkten för att beräkna tiden för möjligheten att överklaga de beslut som kan överklagas med laglighetsprövning. Anslagstavlan är också platsen för vissa andra formbundna tillkännagivanden i annan lagstiftning - exempelvis i plan- och bygglagen och i ordningslagen.

En viktig nyhet i 2017 års kommunallag är att anslagstavlan ska vara webbaserad. Det uttrycks så i 8 kap. 9 § KL att varje kommun och landsting på sin webbplats ska ha en anslagstavla. Den fysiska kommunala anslagstavlan försvinner samtidigt i och med att anslagstavlan blir digital och placeras på kommunens webbplats. Den webbaserade anslagstavlan ska placeras väl synlig och vara lätt att hitta. I propositionen rekommenderas att anslagstavlan läggs på webbplatsens startsida. Är det av någon anledning inte lämpligt bör startsidan under alla förhållanden innehålla en tydlig anvisning om hur anslagstavlan nås.

Informationen på anslagstavlan ska vara väl avskild. Det innebär att det inte får finnas någon risk för sammanblandning med annan information på kommunens eller landstingets webbplats. Överskådlighet och tydlighet är viktiga ledord vid utformningen av anslagstavlan. Det är noga reglerat i KL vilken information som ska eller får finnas på anslagstavlan (8 kap. 10-11 §§ KL). Obligatoriskt innehåll är:

* Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, dvs. uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden och om vilka ärenden som ska behandlas.

* Tillkännagivande av justerade protokoll.

* Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas.

* Justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.

* Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. KL.

En grundläggande och viktig funktion hos anslagstavlan är alltså att fungera som verktyg för kungörelsen över vilka ärenden som ska behandlas på fullmäktige. Anslagstavlan ska också redovisa att beslut fattats, när protokollet justerats - och hur överklagandetiden för sådana beslut ska beräknas.

Anslagstavlan ska innehålla en permanent och allmän upplysning om hur beslut kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning enligt 13 kap. KL. Upplysningen behöver redovisa inom vilken tid laglighetsprövning kan begäras och vad som i övrigt gäller för en sådan prövning. I propositionen sägs särskilt att upplysningen bör innehålla information om att alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Med digitaliseringen av anslagstavlan följer ett visst mått av utökad serviceskyldighet. Innehållet på anslagstavlan ska kunna göras tillgängligt även för de kommunmedlemmar som av någon anledning är obekväma med att söka information digitalt. Den digitala klyftan kan exempelvis överbryggas genom att informationen på anslagstavlan kan göras tillgänglig i kommunhusets entré eller på biblioteken.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/01 04:16:44