Frågor om trygghet inledde fullmäktige

Måndagskvällens kommunfullmäktige inleddes som vanligt med punkten aktuellt inom kommunen. Den handlade om trygghet.

Liselotte Frisk och Tomas Axelsson, båda forskare på Högskolan Dalarna, berättade om och delade ut en trygghetsenkät till kommunfullmäktiges närvarande ledamöter.

Hot och våld

Projektet handlar om förtroendevaldas trygghet i Ludvika kommun. Liselotte Frisk berättade att indikationen finns att hot, våld och trakasserier ökar gentemot flera yrkesgrupper och politiker.

Ledamöterna fick sedan en stund på sig att svara på och lämna in enkäten i fråga. De som vill får sedan delta i en uppföljande intervju om sina erfarenheter. Resultaten kommer att finnas med i en rapport, men kan även dyka upp i vetenskapliga artiklar och på konferenser.

God redovisningssed

Revisorerna meddelade att kommunens senaste delårsrapport följer god redovisningssed. Under våren kommer samhällsbyggnadsnämnden, ”skoldelen” av social- och utbildningsnämnden, samt årsbokslutet för 2017 att granskas.

Fullmäktige antar detaljplanen för korsningen Kajvägen-Bergslagsgatan. Där ska en ny cirkulationsplats byggas, liksom nya gång- och cykelvägar.

Grönt ljus för ledningsfordon

Räddningsnämnden får klartecken till en omdisponering av investeringsmedel. Konkret har det gjort att räddningstjänsten fått ett nytt ledningsfordon.

Social- och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag för kraftigt ökade kostnader inom verksamheten social välfärd. Kommunfullmäktige avslår begäran med hänvisning till att resultatet inte påverkar kommunen som helhet. Dessutom vill man att det syns inom vilken verksamhet kostnaderna har ökat.

Under nästa punkt beslutades att räddningsnämnden ska ingå i den inkallelseordning som finns för övriga nämnder.

Motion om försörjningsstöd

Andreas Strandberg (M) har lämnat in en motion om att alla som erhåller försörjningsstöd ska ha en individuell handlingsplan. I förslaget ingår ett aktivitetskrav på dessa personer utifrån arbetsförmåga.

Fullmäktige anser att förslagen redan är tillgodosedda. De personer som social- och utbildningsnämnden och arbetsmarknadsenheten arbetar med har redan individuella handlingsplaner utifrån arbetsförmåga.

Fokus på jobb

Nästa motion som behandlades, inlämnad av Leif Pettersson (S) och Hanna Lindgren (S), heter ”Alla som kan jobba ska jobba”. Den föreslår att kommunens organisation ska optimeras för att stärka fokus på egen försörjning i form av eget arbete. Den vill också stärka samverkan med framför allt det lokala näringslivet.

Kommunfullmäktige bifaller detta, men anser att en del av motionen redan är tillgodosedd. Denna handlar om effektivare handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Otrygga anställningsformer

Sten G Johansson (V) får bifall för sin motion ”En arbetsgivare att lita på”. Därmed ska kommunen utreda förekomsten av otrygga anställningsformer och ta fram en plan för hur sådana kan minimeras.

Fullmäktige avslår en motion från Håge Persson (M) och Johnny Karlsson (L) om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder. Motiveringen är att ett större antal ledamöter ger en större representation ur befolkningen och underlättar för nya förtroendevalda att få uppdrag.

Frågor om WBAB

Leif Pettersson (S) besvarade en interpellation från Pär Öberg (SD) om WBAB:s verksamhet. Bland annat frågar Öberg vilka vinster sammanslagningen till ett gemensamt bolag gett, om bolaget kommer att utreda vattenläckan i Saxdalen (där många ortsbor drabbades av magsjuka), samt vilka möjligheter kommunen har att underhålla VA-nätet.

Vad gäller vinster, svarade Leif Pettersson att det ännu inte finns några siffror att peka på, eftersom sammanslagningen är relativt nyligen gjord. Däremot kan man redan se en förstärkt kompetens, enligt svaret.

Vattenläckan utreds i samarbete med Ludvika kommuns tillsynsmyndighet och vad gäller underhållning av VA-nätet svarar Leif Pettersson att det är taxorna som styr möjligheterna till detta. Det går inte fullt ut att följa en plan över planerat underhåll, eftersom det uppstår akuta fel som då måste lagas.

Frågor om betesdjur

Hans Gleimar (M) ställer i en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Åsa Wikberg (Mp) en rad frågor om projektet kommunala betesdjur. Bland annat undrar han hur många arbetstillfällen det genererat, hur många djur projektet har och vad det kostar.

Svaret från Åsa Wikberg är att projektet kommer att ge sju arbetstillfällen under innevarande år och att djurbesättningen under våren kommer att omfatta 14 djur, plus inköp av ytterligare ett antal. Nettokostnaderna för 2017 uppges vara 1 433 900 kronor.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/02 12:23:07