På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Fabriksområdet i Fredriksberg

Fredriksberg, Biskopsnäset, Brunnsvik och Dröverka fanns med i ärendelistan på årets första möte för samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har hållit sitt första sammanträde för året.

Bland ärendena kan nämnas:

  • Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att besluta begära att SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tar ansvaret som huvudman i arbetet med att få till sanering av mark och byggnader inom Fredriksbergs fabriksområde (bilden ovan), alltså den plats där det tidigare bland annat har drivits pappersbruk.
  • Optionsavtalet med företaget Framfast Sverige AB förlängs till 31 mars i år avseende markanvisning. Detta med syfte att få till bygge av 10-12 lägenheter i bostadsrättsform på Biskopsnäset, Ludvika.
  • Beslut togs om granskning respektive godkännande av samrådsredogörelse gällande detaljplan för del av Brunnsvik 1:68. Syftet med detaljplanen är att göra planområdet för den tidigare folkhögskolan i Brunnsvik mer flexibelt för olika sorters användning.
  • Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för Dröverka bestämma ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ett kommunalt verksamhetsområde är ett geografiskt definierat område som innebär att kommunen är skyldig att dra fram vatten- och avloppsledningar till fastighetsgränsen samtidigt som varje fastighetsägare inom området ska erlägga anläggningsavgift. När utbyggnaden är klar kommer området att ingå i kommunens v/a-verksamhetsområde, med gällande regler och taxor.
  • Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 föreslås ske med drygt 94,9 miljoner kronor, varav drygt 22 miljoner för taxefinansierad verksamhet. Detta förslag går nu via kommunstyrelsen till fullmäktige för slutgiltigt beslut.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 23/05 20:35:56