Heldag för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har under onsdagen haft en heldagssamling som avslutades med nämndsammanträde på eftermiddagen.

Under förmiddagen presenterades kommunens medborgarundersökning, två olika brukarundersökningar samt en uppföljning av nämndens mål/mått.

Nämnden hade bland annat bokslutet för 2017 att ta ställning till. Något som kunde ske på ett positivt sätt, med konstaterande att det på helår blev ett ekonomiskt överskott med nära 14,5 miljoner kronor kontra budget. Då även inräknat kapitalkostnader.

Detta bland annat till följd av fortsatt arbete med att optimera verksamhetsanpassad schemaläggning och att personalens sjukfrånvaro fortsätter att minska, senast visat i form av 11,2 procent sjuktimmar i december 2017 jämfört med 12,3 året innan.

Bidrar till överskottet, men på ett mindre positivt sätt, gör även att det fortsatt är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Det betydde nära 4,4 miljoner kronor lägre personalkostnader än budgeterat och detta trots löneökningar under 2017.

Ändring avseende korttidsplatser

Vidare i ärendelistan fattade nämnden beslut om hur förvaltningens korttidsplatser ska organiseras. Det handlar om att korttidsplatser för avlösning liksom andra korttidsplatser helt och fullt ska finnas på Lagunen som i sin tur finns på Biskopsgården, Ludvika.

Under 2017 har behovet av korttidsplatser varit stort, vilket har inneburit att Lagunens samtliga tio platser har använts för personer där insatsen har handlat om avlösning. Det har gjort att det saknats möjlighet att erbjuda korttidsboende där.

Samtidigt har det på Säfsgården i Fredriksberg funnits två platser för korttidsboende/avlösning som i perioder inte har utnyttjats. Detta eftersom de är placerade långt från tätorten Ludvika där behovet är störst, men varifrån anhöriga har svårt att ta sig till Fredriksberg för besök.

Nämnden beslutade nu därför att samordna alla tolv korttidsplatserna till Lagunen på Biskopsgården.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 13:26:31