Så här ser den närmsta framtiden ut för byggande i Ludvika kommun

Onsdagens möte med samhällsbyggnadsnämnden handlade till stor del om nya bostäder. Flera av ärendena kan direkt och indirekt leda till byggande.

Samhällsbyggnadsnämnden ger klartecken för en ny avfallsplan och för att kommunen ska delta i konceptet ”Dalarna minskar avfallet”. Nu är det upp till kommunfullmäktige att ta det slutgiltiga beslutet.

Planen går i korthet ut på att kommunen ska bli bättre på att både förebygga avfall och minska avfallsmängderna. I första steget riktas arbetet mot kommunala verksamheter som exempelvis skolor, äldreboenden och hyresfastigheter.

Halverat matsvinn

Målet är att matsvinnet ska halveras fram till 2030.

Nämnden hoppas också att fullmäktige beslutar att bilda en lokal avfallsplanegrupp. Om planen antas kommer nämnden att tillsätta en politisk referensgrupp som ska delta i avfallsplanegruppen.

Hörsammade synpunkter

På sammanträdet antogs detaljplanen för Del av Valla 6. Under planarbetets gång har synpunkter gjort att planen har ändrats något. Kommunen har låtit göra en solstudie för att se hur närliggande byggnader påverkas. Byggrätten, alltså den som pekar ut var den nya byggnaden får ligga, har minskat något och flyttats norrut.

Syftet med planen är att privatpersoner ska kunna bygga ett nytt flerfamiljshus på en yta inom fastigheten Valla 6.

Kulturhistoriska Klenshyttan

Översiktsplanen för Klenshyttan ska ställas ut, vilket innebär att allmänheten, myndigheter och andra har tillfälle att komma med synpunkter. Sådana har redan kommit in under det genomförda samrådet och planen har genomgått justeringar utifrån dessa.

Byn Klenshyttan präglas av en kulturhistorisk miljö och kärnan i översiktsplanen är att bykaraktären inklusive kultur- och naturvärden ska bevaras. Översiktsplanen anger förutsättningarna när man till exempel vill bygga om eller bygga nytt.

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendepunkten om Fairtrade. Den vill ha ytterligare belyst hur kommunen ska arbeta med Fairtrade i framtiden.

Boende med uteplats

Detaljplanen för Öraberget 11:85 ändras. Syftet är att bygga om före detta kommunalhuset i Grängesberg till senior- eller trygghetsboende. Samråd och granskning har genomförts och efter det kompletterades planen med en bullerutredning. Kontentan är att en uteplats kan byggas.

Byggnaden rymmer framför allt bibliotek och detta flyttas till stationsbyggnaden.

Planbesked om drive-in

Företaget som driver Hillängskiosken får ett planbesked av nämnden. Det innebär att kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete.

Företaget vill utöka Hillängskiosken med en drive-in sydost om kiosken och en tillbyggnad av kiosken i söder.

Tillfälliga bostäder

Samhällsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige kommit med ett förslag på byggande av tillfälliga bostäder. Enligt förslaget kan 28 tillfälliga lägenheter byggas på fastigheten Gäddan 1 och 12, som ligger utmed Knutsbovägen.

Nämnden föreslår vidare att Ludvikahem eller LKFAB bygger dessa. Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen, för att sedan avgöras i kommunfullmäktige.

Fler vill flytta hit

Ärendet är en del i målet att 500 nya bostäder ska byggas i kommunen fram till 2020. Näringslivet går bra, konstaterar tjänsteskrivelsen, och allt fler vill bosätta sig i kommunen. Om det inte finns bostäder, kommer dessa personer att bosätta sig i grannkommuner i stället.

När detaljplanen för Brunnsvik har vunnit laga kraft, kan det tillkomma 26 bostäder där. Dessutom går det att frigöra ytterligare omkring 15 bostäder via de kontor som i dag inryms i lägenheter.

Nämnden godkänner köpet av Ingenjören 6 och Verkmästaren 11. De är två av sju fastigheter längs Valhallavägen som ska lösas in som en del av projektet Genomfart Ludvika.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 13:51:25