Du är här:

Frågor och svar

Vad är integration?

Integration är både ett mål och en - eller flera - processer. För individen är integrationen ett livsprojekt som är beroende av hans eller hennes egna mål, syften och förutsättningar. Integration betyder också att förena skilda delar till en större helhet. Den som bosätter sig i ett nytt land, måste hitta en strategi för att ingå i en ny gemenskap utan att göra våld på sin kulturella och etniska identitet. Det förutsätter en viss, ömsesidig, anpassning. Integration är en ständigt pågående process. Samhället kan stödja individen genom att föra en politik som underlättar för honom eller henne att förverkliga sina mål i livet. 

Vad är integrationspolitikens mål?

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga och  medansvariga för.

Vem är invandrare?

Enligt den arbetsgrupp som har sett över användningen av begreppet invandrare i lagar och förordningar och i myndigheters verksamhet (Ds 1999:48 och 2000:43) bör begreppet invandrare användas endast när det gäller människor som själva har invandrat, det vill säga flyttat till Sverige från ett annat land och folkbokförts här. Personer med utländsk bakgrund avser såväl utrikes födda personer som själva har invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder. (ur regeringens skrivelse 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet.

Vad är skillnaden mellan en flykting och en invandrare?

Som flykting har man fått uppehållstillstånd i Sverige för att man har ett behov av skydd. Invandrare omfattar alla personer som är bosatta i Sverige och som är födda i ett annat land, till exempel adoptivbarn och arbetskraftsinvandrare. 

Vem räknas som nyanländ invandrare?

Som nyanländ räknas den person som är född utomlands och varit folkbokförd i Sverige i cirka två år. 

Vad ingår i introduktion för nyanlända?

Varje kommun är ansvarig för introduktion av nyanlända i sin kommun. Därför skiljer sig introduktionen åt mellan olika kommuner.  Kommunernas mål för introduktionen utgår från de nationella målen. Varje kommun och myndighet bryter ner och formulerar sina mål utifrån dessa övergripande mål för introduktionen och gör egna uppföljningar och utvärderingar.  Ludvika och Smedjebacken har valt att ha en gemensam introduktionsplan för nyanlända. Det som ingår i introduktionen är bland annat svenska för invandrare (Sfi) och praktik

Hur lång är introduktionen?

Introduktionen omfattar vanligtvis de två första åren som personen är nyanländ i Sverige. Eftersom introduktionen är anpassad efter varje persons bakgrund, behov och förutsättning är introduktionsperioden olika lång för olika personer.  

Vem har rätt till introduktion i Sverige?

Alla personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få introduktion. Ludvika och Smedjebacken erbjuder introduktion till nyanlända invandrare, det vill säga flyktingar, anhöriga samt övriga nyanlända som är i behov av introduktionsinsatser.  

Vad får man lära sig på svenska för invandrare?

När en flykting som omfattas av kommunens introduktionsprogram anländer till Ludvika eller Smedjebacken erbjuds den nyanlände Sfi (svenska för invandrare) samt SAS (svenska som andra språk) där nyanlände studerar 1-2 terminer, ibland längre. Utbildningen är förlagd till Högbergsskolan i Ludvika. 

Vem har ansvaret för introduktionen?

Individen ansvarar själv för sin introduktion och kommunen ansvarar för att personen får det stöd som behövs för introduktionen. De nationella målen ska ligga till grund för detta arbete. 

Vilka riktlinjer och styrdokument finns för introduktionen?

Främst ligger fyra dokument till grund för introduktionsarbetet. Propositionen 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden anger de integrationspolitiska målen och synsättet och är ett övergripande styrdokument. Förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera. Lagen (1992:1016) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar med flera.  

Vilka krav kan Migrationsverket ställa på kommunerna med flera?

För att ha rätt till schablonersättning måste kommunerna ha skriftliga introduktionsplaner för flyktingar. Detta krävs enligt förordning 1990:927 §11.  Migrationsverket är ingen tillsynsmyndighet och kan därför endast rekommendera att kommunen genomför olika åtgärder. Detta sker bland annat genom dialog mellan Migrationsverket och kommunerna i olika frågor till exempel om utveckling.   

Vilka krav kan nyanlända invandrare ställa på kommunen?

De krav man kan ställa är att kommunen erbjuder svenskundervisning och introduktion som är anpassad till personen och att kommunen arbetar så att integrationen blir möjlig. 

Vilka krav kan staten och kommunerna ställa på nyanlända invandrare?

Nyanlända invandrare omfattas av samma medborgliga rättigheter och skyldigheter som vilken kommuninvånare som helst. Personen är själv ansvarig och bärare av sin egen introduktion. I den individuella introduktionsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under introduktionsperioden.

Vad är introduktionsersättning?

Det är en ersättning som kommunerna, i stället för försörjningsstöd (socialbidrag) enligt socialtjänstlagen, har möjlighet att betala ut till flyktingar och andra som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Ersättningen utbetalas under den tid de genomgår ett introduktionsprogram. Introduktionsersättningen är skattefri. Introduktionsersättningens storlek per månad under år 2007-2009.

Vilken lag reglerar introduktionsersättningen?

Lagen (1992:1068) om introduktionsersättning. 

Kan man överklaga kommunens beslut om ersättningens storlek?

Nej, kommunens beslut kan inte överklagas. 

Vad händer om personen inte följer introduktionsplanen?

Kommunen kan besluta att introduktionsersättningen inte ska betalas ut under en viss tid eller att ersättningen helt ska dras in. Ett sådant beslut kan överklagas.  

Har alla invandrare rätt till introduktionsersättning?

Nej. Det är endast nyanlända personer där kommunen får särskilt statsbidrag för introduktion som har rätt till introduktionsersättning. 

Vad har språket för betydelse för integrationen?

Att kunna tala och förstå svenska underlättar integrationen eftersom man då lättare kan förstå hur samhället fungerar och de olika koder som finns i samhället. Det är också genom språket som man kan få kontakt med andra människor. Språket behövs för att skapa förståelse och ömsesidig respekt. Otillräckliga kunskaper i svenska kan bland annat leda till utanförskap. Invandrare som inte behärskar svenska så bra, har ofta svårt att få arbete.  Arbete och egen försörjning är centralt i det svenska samhällslivet och viktigt för integrationen. Det är ofta genom arbetet som man knyter kontakter med andra invånare i landet. Du kan läsa mer om språkets betydelse för integrationen i regeringens proposition 1997/98 (kapitel 8 och 11). 

Hur många flyktingar bosätter sig i Ludvika varje år?

Enligt avtal mellan Ludvika och Migrationsverket, skall kommunen ta emot 100 flyktingar per år, under åren 2007-2009.

Vad kostar flyktingarna kommunen?

Ingenting, Staten finansierar kommunens flyktingmottagande. Kommunerna får ett statligt bidrag för de personer som bosätter sig i kommunen och som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande m.m. (1990:927). Kommunen får varje år en grundersättning. Det är ett fast belopp oavsett kommunens storlek eller planerat mottagande. Grundersättningen för 2009 är 568 200 kronor. Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas emot och omfattas av ersättningsförordningen. 189 400 kronor för vuxna till och med 64 år 116 300 kronor för barn under 16 år 69 900kronor för äldre från 65 år.

Vad har kommunens flyktingmottagande för roll?

Flyktingmottagningen baseras på ett avtal mellan Migrationsverket, Ludvika kommun samt Smedjebackens kommun.  Avtalet avser mottagning av ett visst antal flyktingar per år. Beslut om antal mottagna tas i kommunfullmäktige. Endast personer med uppehållstillstånd omfattas av mottagningens tjänster. Ludvika och Smedjebackens Integrations- och etableringscenter skall ge varje enskild flykting en introduktion till vårt samhälle. Flyktinghandläggare ska tillsammans med flyktingen, arbetsförmedlingen och sfi-ansvarig (sfi= svenska för invandrare) upprätta en introduktionsplan, som innehåller genomgång och planering av:

 • boendet
 • den personliga situationen
 • familjeförhållanden
 • barnens situation och eventuellt behov av stödinsatser
 • undervisning i svenska
 • utbildnings- och yrkeslivs erfarenhet
 • introduktionsersättning vid behov
 • samhälls, studie- och arbetslivsorientering
 • rådgivning
 • arbetsmarknadsservice

Kan jag hjälpa till med att introducera nyanlända invandrare?

Det är viktigt med personer som engagerar sig och vill hjälpa till. Som nyanländ flykting eller invandrare är det inte alltid lätt att komma i kontakt med svenska familjer. Vill du ställa upp som fadder för att göra det lättare för nyanlända flyktingar och invandrare att komma in i lokalsamhället? Vill du veta mera om fadderskapet, så kontakta:Mohammed Alkazhami, Verksamhetschef telefon 0240-860 85.   

Migrationsverket

Från och med den 2 juli 2007 har  Migrationsverket i samarbete med länsstyrelserna övertagit ansvaret för flyktingmottagandet.
Migrationsverket ansvarar för:

 • att tillämpa de lagar och regler som styr invandring till Sverige
 • beviljande av svenskt medborgarskap
 • ta emot och behandla ansökningar om asyl, visum och uppehållstillstånd
 • erbjuda de asylsökande bostad under väntetiden
 • att underlätta för den som vill återvandra samt förmå den som inte har erforderligt uppehållstillstånd att lämna landet
 • verka övergripande för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd
 • träffa överenskommelser med kommunerna, på förslag från länsstyrelserna, om mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd
 • förmedla introduktionsplatser och bostäder i kommunerna till dem som beviljats uppehållstillstånd och inte själva kan ordna en bostad
 • besluta om och betala ut statlig ersättning för flyktingmottagande till kommuner och landsting 

Mer information hittar du på Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelserna  verkar för att kommunerna tar emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och ser till att de får en bra introduktion i det svenska samhället. Det innebär att länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län. För kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse, se länsstyrelsernas gemensamma hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsstyrelsen har övertagit uppgiften att fördela statligt stöd till organisationer och projekt som främjar integration.

SCB, Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har övertagit databasen STATIV med statistik om integration och ansvarar för att publicera viss analys av statistiken.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider:  08:00-12:00, 13:00-16:00

Verksamhetschef
Mohammed Alkazhami 0240-860 85

Integrations- och etableringscenter
Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika

Invandrarservice
Frändskapshuset, Fredsgatan 10
0240-863 89

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 01:13:40