Taxa inom förskola och skolbarnsomsorg

Vad räknas som inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt för egen företagare överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiften och fastställandet av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter.

Om du är räkningsmottagare och inte lämnar inkomstuppgift kommer du att placeras i högsta taxeklassen.

Om den inrapporterade inkomsten har förändrats ska ny inkomstuppgift insändas.

Inkomstförändring påverkar avgiften månaden efter det att ny inkomstuppgift inlämnats.

Om du inte meddelar ändrad inkomst eller medvetet lämnade felaktiga uppgifter kan leda till att du förlorar din plats i barnomsorgen.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • arbetslöshetsersättning
 • föräldrapenning
 • ersättning från Försäkringskassan
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • vårdbidrag för barn, arvodesdel

Samtliga bidrag ska tas upp med sitt bruttobelopp, alltså innan skatteavdrag skett.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • allmänt eller förlängt barnbidrag
 • statligt studiemedel (CSN)
 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag/-stöd

Beräkning av avgift


Med gifta föräldrar jämställs gifta/sammanboende med eller utan gemensamma barn.
Barn 1 är yngsta barnet, barn 2 näst yngst osv.
Barnomsorgstaxan i % av inkomsten - Förskola fr o m 1 januari 2018

 

Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

3%

1382 kr

1362 kr

Barn 2

2%

922 kr

908 kr

Barn 3

1%

461 kr

454 kr

 

Avgift debiteras även under inskolningsperioden.

Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar

Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar har rätt till förskoleverksamhet 3 timmar/dag eller 15 timmar per vecka.

Tiden förläggs 3 timmar per dag fem dagar i veckan eller 5 timmar tre dagar i veckan. Tiden kan förläggas mellan 08.00-14.00. Förläggningen av timmarna beslutas av förskolechef i samråd med föräldrar och personal.

För 3-5-åringar som har en avgiftsbelagd förskoleplats sker en avgiftsreducering på 11,9%, max 150 kr, under läsårstid, ej lovdagar.

Allmän förskola (3-5-åringar)

Verksamheten är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka fördelat på 3 timmar per dag (525 timmar per år) 08.00-11.00. Lunch ingår ej.

Verksamheten följer skolans läsårstider.

6-åringar

5 timmar per dag är avgiftsfria i förskoleklass och förskola.

Skolbarnsomsorgstaxan i % av inkomst - Fritidshem fr o m 1 januari 2018

 

Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

2%

922 kr

908 kr

Barn 2

1%

461 kr

454 kr

Barn 3

1%

461 kr

454 kr

 

Lovdagsplats

Avgiften är 1 000 kr per period, (1/2-31/7, 1/8-31/1).  Man abonnerar periodvis och avgiften betalas i sin helhet under periodens första månad. Vid abonnemang mitt i en period erläggs avgift för hela perioden.

Övrigt

Debitering sker en gång i månaden med betalning den sista i månaden. Om avgiftsskyldig trots krav inte erlagt avgift kan avstängning ske. Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning.

Avgift uttas även för en månads uppsägningstid, semesterperioder, skollov och annan liknande ledighet samt personalens planeringsdagar, så länge avtal om barnomsorg föreligger.

Schemaförändringar

Schemaförändringar påverkar avgiften tidigast från den dag schemat ankomstregistrerats. Justering av avgift sker automatiskt nästkommande månad i samband med slutlig debitering.

Vid förändring gällande 1 månad eller längre inlämnas alltid ett nytt schema till förskolan/fritidshemmet.

Ändring av inkomst och schema kortare tid än 1 månad

Ändring av inkomst och schema kortare tid än 1 månad påverkar inte avgiften.

Avdrag vid sjukdom

Avdrag medges då barnet är sjukt mer än 30 dagar i följd. Frånvaro inkluderar även lördagar, söndagar, helgdagar samt andra vårdfria dagar under sammanhängande frånvaro. Sjukintyg erfordras för att avgiftsreducering ska ske. Intyget ska tillsammans med ansökan om avgiftsreducering sändas till respektive förskolechef/rektor.

Relaterad information

Ändra inkomst eller schema?

Besök Min sida där du ändrar direkt eller fyll i avsedd blankett och skicka in:

Blankett för inkomstuppgiftPDF
Blankett för schemaändringPDF

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17

Kontakta oss
Barnomsorgen

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 01:12:20