Laga kraftvunna planer - Ändring av detaljplan 27 ”Stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad”

Detaljplanen Ändring av detaljplan 27 ”Stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad” har antagits enligt beslut i kommunfullmäktige. Datum för laga kraft: 2022-05-18. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Datum för tillkännagivande

Sista datum för synpunkter

Förvaringsplats

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli

Dokument