Laga kraftvunna planer – Fredriksberg 4:79 m.fl. ”Fredriksbergs övre egnahemsområde”

Detaljplan för fastigheten Fredriksberg 4:79 m.fl. ”Fredriksbergs övre egnahemsområde” har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-04-26. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Datum för tillkännagivande

Anslaget tas ner

Förvaringsplats

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli

Dokument