Underrättelse om granskning för planändringar

Underrättelse om granskning för planändringar i Håksberg – Landforsen gällande delat huvudmannaskap.

Planändringarna berör sju planer som är lokaliserade i Håksberg – Landforsen. De berörda planerna är:

  • Planändring av styckningsplan över en del av fastigheten Landforsen 2:1 (plan nr. 23)
  • Planändring av styckningsplan över en del av fastigheterna Persbo Övre 11:3 och 16:10 samt Persbo Nedre 1:1 i Ludvika (plan nr. 25)
  • Planändring av förslag till byggnadsplan för del av Håksberg i Ludvika (plan nr. 79)
  • Planändring av förslag till byggnadsplan för del av Håksbergs gruvsamhälle i Ludvika (plan nr. 103)
  • Planändring av förslag till stadsplan för Landforsen (Södra delen) i Ludvika (plan nr. 167)
  • Planändring av förslag till stadsplan för PERSBO ÖVRE 62:14 m.fl. i Ludvika (plan nr. 280)
  • Planändring av förslag till stadsplan för del av Håksberg (Norra Delen) i Ludvika (plan nr. 285)

Huvudsyftet med planändringarna är att ändra huvudmannaskapet från enskilt och kommunalt till delat. Där kommunen kommer ha huvudmannaskap för den allmänna platsen i form av natur- och parkområden och riksväg 50.

För övrig allmän plats kommer ett enskilt huvudmannaskap att införas. Detta grundar sig i det beslut som togs i fullmäktige den 20 september 2021 § 120.

Planändringarna strider inte mot översiktsplanen och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

Granskningen pågår till den 27 juni 2024, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, alternativt via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se. Uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.

Datum för tillkännagivande

Anslaget tas ner

Förvaringsplats

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli

Dokument