Lokala dokument - Pluto förskola

  Här presenteras lokala dokument.

  Likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling för Pluto förskola

  Vår vision är:

  Alla som vistas på förskolan ska visa respekt, hänsyn och omsorg om varandra och värna om allas lika värde. Förskolan ska vara en plats där alla ska känna sig trygga och trivas. Ingen ska känna sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

  Vad är en Likabehandlingsplan:

  Likabehandlingsplanen ska vara ett levande verktyg i vår vardag för att i första hand förebygga, men även för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp uppkomna trakasserier, kränkningar och diskriminering samt för att förankra en gemensam syn på likabehandling bland personal, barn och vårdnadshavare. Genom att vi gemensamt har nedskrivna tydliga mål och har rutiner för att utvärdera dessa kan vi på ett systematiskt sätt arbeta mot att nå vår vision.

   Vad säger lagen samt läroplanen?

  Lagar
  Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: •diskrimineringslagen, som samlar innehållet från flera olika tidigare lagar om diskriminering, i en lag.

  • 14 a kap. i skollagen, som innehåller regler som avser kränkande behandling. De har ersatt den tidigare barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

  Läroplan
  I förskolans verksamhet finns det tydligt beskrivet vilka mål förskolan ska ha i sin verksamhet:

  ”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Om­sorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder”.              (Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010. S.4)

  ”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra män­niskors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon an­hörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt”.                                                                  (Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010. S.4)

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.”

  (Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010. S.8)

  Definitioner av begrepp

  I arbetet med en likabehandlingsplan är det viktigt att alla i förskolan har samma definition av begrepp som berörs i planen. Vi har valt att använda oss av följande definitioner som är hämtade från Diskriminerings ombudsmannens hemsida för förskola.

  Trakasserier och kränkande behandling

  Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en vuxens värdighet.

  Detta kan vara:

  • Fysiska (slag, knuffar)
  • Verbala (hot, svordomar, öknamn)
  • Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
  • Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier)

  Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Både barn och personal kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är också trakasserier ifall ett barn kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder, ålder mm.
  Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns eller en vuxens värdighet men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba eller frysa ut någon. Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier eller kränkande behandling.Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering eller trakasserier, det är effekten som avgör.

  Diskriminering

  Diskriminering är när ett barn blir särbehandlat eller sämre behandlat än andra barn på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.      Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika, att man tillämpar en bestämmelse eller förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn. Det är det som kallas indirekt diskriminering.

  Vem ansvarar för vad?

  Alla vuxna har en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende. ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder”.
  (Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010. S.4)

  Förskolechefens ansvar:

  • Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.
  • Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, sexuell läggning eller ålder samt kränkande behandling.
  • Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och kränkande behandling.
  • Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal, barn och vårdnadshavare.
  • När det kommer till personalens kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.

  Personal på förskolans ansvar:

  • Följa likabehandlingsplanen.
  • Reflektera över de normer och värderingar som förmedlas och sträva efter likabehandling.
  • Agera och vidta åtgärder då diskriminering och kränkande behandling upptäcks.
  • Ansvara för allas, barns och medarbetares, trivsel och trygghet på förskolan.
  • Personalen på förskolan ska uppmuntra och stödja barnen då de reagerar eller agerar mot trakasserier och kränkande behandling.

  Vårdnadshavares ansvar:

  Om vårdnadshavare misstänker att sitt eller något annat barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska dem alltid vända sig till personalen. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn diskriminerar, trakasserar eller kränker andra barn men även i detta fall är det viktigt att prata med personalen. Alla måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet.

  Barnens inflytande

  Barnen på förskolan har inget ansvar för att utforma likabehandlingsplanen, men de ska ha möjlighet att påverka innehållet i den. Det är därför viktigt att vi pedagoger är öppna för barnens åsikter och att vi i de vardagliga samtalen är lyhörda för barnens tankar och frågar kring likabehandlingsfrågor. Dessa tankar ska ligga till grund för kommande revideringar av likabehandlingsplanen.

  Kartläggning och nulägesanalys

  Kartläggning Vi gör en kartläggning över verksamheten för att se om/var/när det finns risk för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen ligger till grund för de förebyggande åtgärderna.

   I kartläggningen använder vi oss av dessa metoder:

  • Observationer och barnintervjuer
  • Dagliga samtal med föräldrar och barn
  • Planerade samtal
  • Enkäter

  Nulägesanalys

  Efter gjord kartläggning har vi valt att fokusera på detta mål;

  Mål

  Alla barn ska känna sig trygga

  Analys/reflektion

  Hur är man mot varandra? Barnen behöver stöd i att känna igen känslor hos sig själv och andra.

  Åtgärd

  Alla pedagoger arbetar förebyggande med att hjälpa barnen sätta ord på känslor och ge dem verktyg att hantera konflikter. Vi samtalar tillsammans med barnen om hur man bör vara mot varandra samt gör upp trygghetsregler.

  Tidsplan

  Vt- 13

  Ansvarig

  Arbetslaget

  Rutiner för akuta situationer

  På förskolan råder det nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

  Att upptäcka kränkande handlingar kan ske på olika sätt:

  • Pedagogerna på avdelningen kan upptäcka att något barn är utsatt.
  • Barn själva kan berätta att de känner sig kränkt eller har sett något annat barn bli kränkt.
  • Vårdnadshavare kan vid utvecklingssamtal eller andra samtal signalera att ett barn känner sig kränkt.

  Vid behov av samtal och stöd
  Vid samtalsbehov finns förutom pedagogerna även förskolans rektor.

  Rutiner för att utreda och åtgärda
  När kränkning uppmärksammats kontaktas förskolechefen, vårdnadshavare kontaktas så snart som möjligt. Händelsen utreds tillsammans med berörda parter.

  Rutiner för uppföljning
  Uppföljande samtal hålls mellan berörda parter enligt det överenskomna datumet.

  Pedagogerna använder sig av befintligt formulär vid uppkomna incidenter.

  Ansvarsförhållande
  Rektor är ytterst ansvarig för att incidenterna utreds och åtgärdas.

  Kvalitetsrapporten

  Alla förskolors och skolors kvalitetsrapporter finns på sidan Kvalitetsrapporter för förskola och skola

  Handlingsplaner mot kränkande behandling

  Alla förskolors och skolors planer mot kränkande behandling finns på sidan Handlingsplaner mot kränkande behandling.

  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

  Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

  Sidan uppdaterades: 2019-09-23

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.