Det här är Sörviks skola

Sörviks skola ligger i utkanten av staden, men ändå centralt, idylliskt och vackert med en fantastisk sjöutsikt. Här finns nästan uteslutande villabebyggelse och upptagningsområdet är attraktivt för barnfamiljer med bra kommunikationer och cykelväg in till centrum. Skolskogen, som finns runt knuten, vattnet och utsikten främjar oss som arbetar på skolan till lust och kreativitet.

För oss på Sörviks skola och fritidshem är det viktigt att våra elever känner sig trygga och trivs, att de får möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och som individ. Det innebär bland annat att skolan och hemmet har en nära kontakt och ett gott samarbete för att på så sätt hjälpas åt med det gemensamma ansvaret att skapa blivande ”stora människor” nyfikna, ödmjuka och empatiska och med ett gott självförtroende.

Under läsåret händer en massa spännande aktiviteter och saker på vår skola. Vi fokuserar bland annat på matematik och språket samt ämnesöverskridande verksamhet. Arbetet genomför vi naturligtvis tillsammans över årskurs- och verksamhetsgränser.

Förskoleklass

För att ge eleverna en bra läs- och skrivgrund arbetar vi efter Bornholmsmodellen. Redan i förskoleklass börjar vi arbeta med den så kallade KIWI-metoden, en inspirerande metod som främjar barnens lust att läsa. Vårt arbetet resulterar i att de flesta barnen lär sig läsa redan under sitt första ”skolår”. De barn som redan kan läsa, får naturligtvis stimulans på sin nivå. Praktisk matematik sker också, ofta utomhus i vår fina skolskog. Förskoleklassen har ett nära samarbete med årskurs 1.

Grundskola årskurs 1-6

Sörviks vackra skola är en anrik skola som är mer än 150 år gammal. Skolan är organiserad med tre åldersblandade klasser årskurs 1-3 samt åldershomogena klasser, årskurs 4, 5 och 6. På vår skola arbetar ett kompetent och ambitiöst gäng lärare och pedagoger, målmedvetna och med en vilja att eleven ska fylla sin ryggsäck varje dag med viktiga kunskaper och erfarenheter som de har nytta av nu och i framtiden.

Skolan arbetar KIWI-inspirerat, framför allt i de yngre åren, med stor tonvikt på att eleverna ska lära sig läsa och skriva så tidigt som möjligt. Våra resultat på nationella prov, i såväl årskurs 3 som årskurs 6, ligger i topp och bland kommunens bästa. I enkätsvar från våra elever framkommer att de trivs i skolan, känner sig trygga och delaktiga samt att de får lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande.

Fritidshem

Vårt fritidshem är mycket populärt och då främst bland de yngre skolbarnen. Pedagogerna i verksamheten arbetar målmedvetet. Aktiviterna bygger på elevernas behov och intressen vilket resulterar bland annat i skapande verksamhet, utelek i skogen, fri och organiserad lek. Eleverna får lära sig ta ansvar, med egna och olika ansvarsområden. Verksamheten grundar sig på vår arbetsplan och vår värdegrund som genomsyrar all verksamhet på skolan.

Stödorganisationer

Vi har väl fungerande samverkan med föräldrar genom verksamhetsråd samt en föräldraförening som genomför trivselarrangemang.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: