Det här är Vasaskolan

På Vasaskolan ska varje elev få precis den stimulans, hjälp och det stöd om behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

  • Barnets bästa är utgångspunkten för all vår verksamhet!
  • Pedagogerna på Vasaskolan använder en bred arsenal av metoder och verktyg samt goda ämneskunskaper i undervisningen. De är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer samtidigt som de har höga förväntningar på att alla ska lyckas. Vi utvecklar ständigt vårt målmedvetna lärarskap genom att titta på vad forskningen säger och tar del av goda exempel och erfarenheter.
  • Vi på Vasaskolan har eleven i centrum och vi använder Unikum för att vårdnadshavaren ska få inblick i barnets planeringar och följa dess kunskapsutveckling. Unikum används också för att uppdatera vårdnadshavarna om vad som händer på Vasaskolan samt information via loggar och veckobrev.
  • Du som vårdnadshavare är viktig! Du är den som står ditt barn närmast. Därför är vi i Vasaskolan mån om att ha god relation med dig. Goda resultat uppnås lättast när vi samverkar kring ditt barns utveckling.
  • På Vasaskolan arbetar vi förebyggande på olika sätt så att det inte ska uppstå diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.  Vasaskolan har en socialpedagog på skolan som, tillsammans med övrig personal, arbetar med barnens trygghet och trivsel. På rasterna har Vasaskolan meningsfulla och roliga rastaktiviteter.
    Om det trots allt skulle inträffa någon form av obehag agerar vi på skolan omedelbart. Ni som föräldrar kan vara säkra på att skolan genast vidtar åtgärder och följer upp hur det går. Vi ger oss inte förrän alla elever känner sig trygga och respekterade. Vasaskolan har en handlingsplan som visar hur vi arbetar.
  • Vasaskolan har vi ett tätt samarbete med elevhälsan. Det finns även en skolsköterska på plats flera dagar i veckan.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: