Val av skola

Enligt skollagen har vårdnadshavare/elever rätt att välja skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett absolut fritt val.

Här nedan kan du läsa vad som gäller för val av skola.

Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev

Är du på väg att flytta till Ludvika kommun eller har du redan flyttat hit och har barn i grundskoleåldern 6-15 år

Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den som hör till din/er adress. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Här hittar du blanketten Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev.

Information om skolskjuts

Karta över grundskolorna Länk till annan webbplats.   


Val av skola till förskoleklass

Numera är förskoleklassen obligatorisk enligt Riksdagens beslut. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Om du/ni har ett barn som är fött 2016 så kommer du/ni att få ett brev i början av december där barnet har fått en tilldelad skolplacering i förskoleklass inför läsåret 2022-2023 med skolstart i mitten av augusti 2022. Skolplaceringen avgörs av barnets folkbokföringsadress i Ludvika kommun och utgår från nuvarande områdesindelning i och finns angiven under barnets adress i brevet.

Föräldrars möjlighet att välja skola för barn födda 2016

Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den tilldelade skolplaceringen som angetts i brevet. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Ansökan om annan skolplacering än den anvisade

Om ni accepterar den tilldelade skolan i brevet behöver ni inte göra någonting.

Om ni önskar annan skola för ert barn fyller ni i blanketten ”Val av skola för barn födda 2016”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda
senast 12 januari 2022. Adressen hittar du på blanketten. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Skola med extern anordnare - friskola

I Ludvika finns numera en skola med extern anordnare - friskola, Olympicaskolan i Håksberg. Ansökan görs direkt till Olympicaskolan. Information och ansökningsblankett finns på olympicaskolan.com/haksberg Länk till annan webbplats..

Skolskjuts

Elev som är skolskjutsberättigad (minst 2 km skolväg) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den tilldelade skolan. Skolskjuts garanteras inte om ni önskar annan skolplacering för ert barn.

Information om hur man ansöker om skolskjuts inför läsåret 2022-2023 och under vilken period ansökan är möjlig kommer att finnas på ludvika.se/skolskjuts.

Fritidshemsplats

Automatisk överflyttning från förskola till fritidshem

Barn som är inskrivna vid förskola och har en vistelsetid på över 15 timmar/vecka placeras automatiskt på fritidshem den 1 augusti det år barnet fyller sex år. Har barnet max 15 timmar/vecka nu och du vet med dig att tiden ska utökas till hösten behöver du ansöka om fritidsplats under våren.

Du ska alltså INTE säga upp platsen på förskola/pedagogisk omsorg om platsen ska övergå till fritidsverksamheten till hösten.

Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kriterierna för att ha rätt till fritidsplats (studerar eller arbetar). Överflyttning sker heller inte om skuld till förskole- eller fritidshemsverksamheten finns.

Vad gäller angående uppsägning av förskoleplats?

Vid byte från förskola till fritidshem kan platsen INTE sägas upp under sommarmånaderna.

Ansökan om fritidshemsplats

Om ditt barn idag inte har någon förskoleplacering men behöver fritidshemsplats till hösten behöver du ansöka om plats under våren.

Besked om önskad skola

I slutet av januari kommer ni som önskat annan skola än den tilldelade att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om skolplaceringen är beviljad.

Kontaktpersoner

Frågor om skolvalet
Marita Odén 0240-863 48 marita.oden@ludvika.se

Frågor om skolornas verksamhet
Se länk nedan.

Frågor om skolbarnsomsorg
Placeringshandläggarna 0240-862 92, 866 94 barnomsorgen@ludvika.se

Frågor om skolskjuts
Skolskjutssamordnare 0240-861 14 skolskjuts@ludvika.se


Val av skola till åk 7

Om du/ni har en elev som går i årskurs 6 i en av Ludvikas grundskolor och som ska börja årskurs 7 läsåret 2022-2023 så kommer du/ni att få ett brev i december där eleven har fått en tilldelad skolplacering utifrån nuvarande skolplacering. Den finns angiven i brevet.

Utifrån förändrat elevunderlag kommer elever i Parkskolans årskurs 6 att anvisas till Lorensberga 7-9 i årskurs 7 även läsår 2022/2023.

Föräldrars möjlighet att välja skola

Enligt skollagen kan du/ni även välja annan skola än den tilldelade skolan som angetts i brevet. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Se skollagen (2010:800) 10 kap 30§.

Ansökan om annan skola än den tilldelade

Om ni accepterar den tilldelade skolan ovan behöver ni inte göra någonting.

Om ni önskar annan skola för ert barn än den tilldelade fyller ni i blanketten ”Val av skola till årskurs 7”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda senast 12 januari 2022.  Adressen finns på blanketten. 

Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs då.

Skolskjuts

För elever i årskurs 7-9 har social- och utbildningsnämnden beslutat att eleverna får busskort till den skola man valt om avståndet är minst 4 kilometer mellan hem och skola. Ordinarie bussturer gäller.

Information om hur man ansöker om skolskjuts inför läsåret 2022-2023 och under vilken period ansökan är möjlig kommer att meddelas via Unikum och finnas på ludvika.se/skolskjuts.

Besked om önskad skola

I slutet av januari kommer ni som önskat annan skola än den tilldelade att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.

Kontaktpersoner

Frågor om skolvalet
Marita Odén, 0240-863 48 marita.oden@ludvika.se

Frågor om skolornas verksamhet
Se bilagan med kontaktuppgifter till skolorna.

Frågor om skolskjuts
Skolskjutssamordnare 0240-861 14 skolskjuts@ludvika.se


Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: