Text: information om coronaviruset

  Information om Corona-viruset för förskolor och skolor

  Här lägger vi fortlöpande ut länkar och information om vad som gäller Corona-viruset covid-19.

  Region Dalarnas rekommendationer för förskola och skola


  Provtagning av barn

  • Barn yngre än förskoleklass bör i första hand stanna hemma utan att testa sig.

  Barn från förskoleklass och äldre bör provtas i samma utsträckning som vuxna.

  Coronavirus påvisat i prov

  Stanna hemma tills man är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.

  Coronavirus ej påvisat i prov

  Stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats.

  Om prov ej tagits:

  • Barn från förskoleåldern till och med 9 år: stanna hemma tills man har varit symptomfri i 48 timmar. Om lindriga symptom kvarstår, kan man återgå till förskolan/skolan efter en vecka.
  • Från 10 år och uppåt: samma som vid positivt prov och som för vuxna som ej testat sig: stanna hemma tills man är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.

  Barn som hushållskontakter

  Om ett barn har bott med/bor med någon som har covid-19, under den sjuka personens smittsamma fas, ska barnet inte gå i förskola eller skola under den tid den som den sjuka har informerats om (oftast i 7 dagar efter att den sjuka har tagit prov).

  Man ska heller inte delta i fritidsaktiviteter under den perioden samt i ytterligare 7 dagar.

  Läs mer: Region Dalarnas information till skolan - aktuella riktlinjer, rutiner och instruktioner om covid-19. Länk till annan webbplats.

  Barn, unga och föräldrar

  Krisinformation.se har samlat information och länkar som riktar sig till barn och föräldrar. Det handlar om tips och råd om hur man kan hantera oro, hur man får vardagsrutinerna att fungera och hur man kan prata med barn om coronaviruset.

  På Folkhälsomyndighetens sida finns mer material att hämta riktat till barn och unga, se Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom Länk till annan webbplats.

  Prata med barn om coronaviruset

  Affischen riktar sig till vuxna och ger tips på vad man kan tänka på när man pratar med barn om det nya coronaviruset. Affisch – Att prata med barn om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

  Så funkar coronaviruset (film från 1177.se)

  Information om nuläget till vårdnadshavare i Ludvika kommuns skolor och förskolor

  Vecka 49

  Covid-19-information

  Från och med tisdag den 1 december har folkhälsomyndigheten kommit med nya riktlinjer gällande barn/elever i förskola och skola. Barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 bör stanna hemma. 

  Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

  Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

  Ulrika Norberg Eriksson , Verksamhetschef förskola

  Jessica Carlberg, Verksamhetschef skola


  Informationen kommer på fler språk, se nedan, så fort vi får tillgång till översättningarna.

  Vecka 47

  Covid-19-information

  De senaste dagarna har covid-19 påvisat en ökning och restriktionerna har stärkts i Dalarna. Det innebär att vi alla måste hjälpas åt att förhålla oss till folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de direktiv som nu införs i förskola, skola i Ludvika.

  Hämtning och lämning

  Skol- och fritidsbarn får lämnas och hämtas utomhus, vårdnadshavarna ska inte gå in i lokalerna om det inte är absolut nödvändigt. Lämning och hämtning på förskolan sker även den så mycket som möjligt utomhus eller med eventuella restriktioner på antal vårdnadshavare i hallen. Förvaltningen önskar också uppmana till att inga nya kontakter hämtar och lämnar barn och elever, detta utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte bidra till att skapa nya kontaktkedjor.

  Barn som insjuknar under verksamhetstid

  När barn och elever insjuknar under dagen kommer personal att kontakta vårdnadshavare. Bedömningen som personal gör, är inte medicinsk, men förskolan/skolan ringer när barn/elever uppvisar symtom eller när barnet/eleven bedöms att inte orka delta i utbildningen.

  För att inte barnet/eleven ska uppehålla sig i verksamheten med symtom blir det viktigt att rätt kontaktuppgifter och tillgänglighet finns till er vårdnadshavare.

  Förvaltningen uppmanar alla vårdnadshavare att via Tieto Edu-appen uppdatera kontaktuppgifter och schema.

  Verksamhet över jul

  Vid terminsslut är det brukligt att utbildningen på förskolan och fritidshemmen slås ihop och flyttas till annan enhet. Utifrån covid-19 ser läget annorlunda ut.

  För att förvaltningen ska kunna göra det bästa utifrån barn, elever och personal ska ni, vårdnadshavare, lämna in ert behov av omsorg under perioden 21 december till och med 8 januari 2020 till respektive förskola och fritidshem samt uppdatera schema på Tieto Edu-appen.

  Vid symtom

  Om barn och elever haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver de stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd.

  Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan man återgår till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

  Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

  Vid konstaterad smitta av covid-19 i familjen

  Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler.

  Vårdnadshavare som är sjuka bör endast lämna eller hämta barn i förskola eller skola om familjen inte har en frisk ersättare och att det kan ske utan risk för att andra smittas.

  Ulrika Norberg Eriksson, verksamhetschef förskola

  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola


  Information - vecka 47 i pdf-format Pdf, 121.3 kB.

  Informationen kommer på fler språk se nedan så fort vi får tillgång till översättningarna.

  Vecka 44

  Rekommendationer för hushållskontakter vid covid-19

  Personer som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19-infektion ska nu betraktas som möjliga sjukdomsfall och stanna hemma:

  – Vi vet att många som blir smittade av covid-19 blir smittade av någon i sitt hushåll och genom att följa reglerna om att stanna hemma när någon i hushållet är smittad kan man stoppa smittan från att sprida sig vidare till personer i riskgrupper, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

  I linje med de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten rekommenderar Smittskydd Dalarna att även så kallade hushållskontakter till en person med konstaterad covid-19 ska ges förhållningsregler för att stoppa smittan från att spridas vidare.

  Med hushållskontakter räknas personer som delat boende med den konstaterat smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

  Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt. De innebär att man ska avstå från att vara på sin gymnasieskola eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra.

  Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen. Om inga symtom utvecklas rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar.

  Precis som övriga yrkesverksamma i samhället rekommenderas hushållskontakter till personer med konstaterad covid-19-smitta att om möjligt jobba hemifrån. Om det inte finns förutsättningar för att arbeta hemifrån kommer behandlande läkare att skriva smittbärarpenningsintyg* till hushållskontakter.

  Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av vården.

  – Den som räknas som hushållskontakt och ska stanna hemma kommer att få information direkt av vården om vad som gäller, säger Helena Ernlund.

  Personer som tidigare har ett positivt PCR-test eller som påvisat antikroppar de senaste sex månaderna undantas från förhållningsreglerna kring hushållskontakter.

  För barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola i ett hushåll där annan person är konstaterat smittad av covid-19 gäller att:

  • Undvika aktiviteter utanför förskola och skola under hela inkubationstiden (14 dagar).
  • Man får resa med allmänna kommunikationsmedel.
  • Om inga andra möjligheter finns får vårdnadshavare lämna på förskola eller skola.

  *) Smittbärarpenning betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av att hen har eller antas ha en smittsam sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.

  https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/news/rekommendationer-foer-hushaallskontakter-vid-covid-19-413082?utm_campaign=send_list Länk till annan webbplats.

  Ulrika Norberg Eriksson, verksamhetschef förskola

  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola

  Information - vecka 44 Pdf, 190.4 kB.

  Informationen kommer på fler språk se nedan.

  Vecka 37

  Information till vårdnadshavare inom Ludvikas förskolor och skolor 2020-09-08

  Terminen har startat igång på bästa sätt, där ledning, personal, barn och vårdnadshavare ja alla, tar sitt ansvar, håller i och håller ut och arbetar tillsammans utifrån rådande covid-19 situation. Utifrån ovan vill vi belysa att Folkhälsomyndigheten via Karin Tegmark Wisell uttalar ”att barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter” och utifrån det har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny vägledning för provtagning av elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

  Riktlinjerna säger att:

  Förskolebarn rekommenderas att återgå till förskolan när de har varit helt friska i minst två dygn, 48 timmar. Om barnet upplevs vara friskt men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan barnet först blev sjukt samt att barnet ska ha känt sig friskt i 2 dygn innan återgång till förskolan. Covid-19 tester genomförs inte på förskolebarn.

  Skolelever rekommenderas att testas för covid-19 om eleven uppvisar symtom.

  Vid positivt svar-ska eleven vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom känt sig pigg och frisk utan feber i två dygn, 48 timmar innan återgång till skolan.

  Vid negativt svar- kan eleven återgå till skolan så snart den känner sig pigg, frisk och inte har feber.

  Om eleven inte tagit ett covid-19 test- kan eleven gå till skolan efter att ha varit helt frisk i två dygn, 48 timmar. Om eleven upplevs vara friskt men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan eleven först blev sjukt samt att eleven ska ha känt sig friskt i
  2 dygn, 48 timmar innan återgång till skolan.

  Föräldramöten och utvecklingssamtal

  Förskola och skola kommer inte att genomföra några föräldramöten under hösten.

  Skolan kommer att bjuda in till utvecklingssamtal för alla elever, men genomförandet kommer att ske på alternativa sätt och med alternativa kommunikationsverktyg.

  Förskolan förbereder utvecklingssamtal för alla barn i Unikum. Samtalen kommer sedan att genomföras utifrån barn, personal och er vårdnadshavares behov, så några kommer ha samtal under hösten men de flesta kommer att bli inbjudna till samtal under våren. Även förskolan kan erbjuda samtal via alternativa sätt och med alternativa kommunikationsverktyg.

  ”Vi ska inte ta i hand med varandra men vi ska ta hand om varandra”

  Hälsningar

  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola

  Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola

  Information - vecka 37 Pdf, 100.5 kB.

  Informationen kommer på fler språk se nedan.

  Välkommen till ett nytt läsår 2020/2021

  Välkomna till ett nytt läsår!

  Vi önskar alla, personal, elever, barn och vårdnadshavare varmt välkomna till en ny termin, ser fram emot att få möta och arbeta tillsammans med er alla.

  Under hösten behöver vi alla hjälpas åt, för att hålla i och hålla ut. Värna om varandra, vårt mående och vår hälsa då vi fortfarande har covid-19 i vårt samhälle.

  Förvaltningen förväntar sig att alla tar sitt ansvar och förhåller sig till rådande riktlinjer. Var hemma vid symtom. Friska barn och elever ska delta i undervisningen och är välkomna till förskola och skola.

  För våra verksamheter handlar det om att återuppta de förhållningssätt och förändringar som genomfördes under våren. Handtvätt sker och ska ske ofta. Håll avstånd i verksamhetens miljöer, vi vet dock att förutsättningarna för avstånd skiljer sig åt utifrån lokalers beskaffenhet samt antal och ålder på våra barn och elever.

  ”Vi ska inte ta i hand med varandra men vi ska ta hand om varandra”

  Välkomna till ett nytt läsår - vecka 34 Pdf, 75.3 kB.

  Informationen kommer på fler språk se nedan.

  Vecka 19

  Information om nuläget till vårdnadshavare i Ludvika kommuns skolor och förskolor

  2020-05-08

  Corona/Covid-19

  Utbildningen är fortsatt igång och påverkan utifrån covid-19 är varierande.

  Vi har förskolor och skolor där personalsituationen påverkas mer än andra och vi har förskolor och skolor där närvaron för barn och elever varierar.

  Från förvaltningen vill vi återigen poängtera att det är friska barn, elever, vårdnadshavare och anställda som ska och får närvara i eller inom vår utbildning och våra lokaler.

  Vår uppskattning är att vi nu har covid-19 runt oss, i samhället Ludvika, med omnejd. Därav största vikt, att NI som känner eller uppvisar symtom, stanna hemma. Gå inte till förskolan eller skolan för att lämna och hämta barn och elever. Det är endast den som är frisk som får lämna eller hämta på förskola och skola.

  Kompetensutvecklingsdag

  Den 25 maj har förskolan en kompetensutvecklingsdag, då är utbildningen stängd och de vårdnadshavare som har meddelat behov erbjuds omsorg på annan förskola.

  Senast 14 dagar före ska ni meddela eventuella behov så att förskolorna kan lösa den här dagen.

  Sommarverksamhet

  Blickar vi lite längre fram så kommer vi att erbjuda sommarverksamhet på förskolor och fritidshem, ni som har behov ska meddela detta.


  Vi upplever vidare att dialogen varit fortsatt god mellan våra verksamheter och hemmet och förvaltningen förväntar sig att alla bidrar och tar ett stort fortsatt ansvar och förhåller sig till rådande riktlinjer. Var hemma vid symtom, friska barn och elever ska fortsättningsvis komma till förskolan och skolan.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, Verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, Verksamhetschef skola

  Lägesinformation vecka 19 svenska.pdf Pdf, 119.6 kB.

  Informationen kommer på fler språk se nedan.

  Vecka 14

  Till Vårdnadshavare, Administratörer, Lärare och Personal i Ludvika

  Under veckan som gått har förskolor och skolor gjort en vidare översyn utifrån covid-19 och åtgärder har vidtagits kring tex lokaler där många barn och elever vistas så som matsal, där nya rutiner har införts.

  Personalsituationen har till viss del förändrats på våra förskolor och skolor under veckan. Vi har haft en högre personalfrånvaro, då vi verkligen uppmanar vår personal att ta folkhälsomyndighetens rekommendationer på allvar. Var hemma vid symtom.

  Personalfrånvaron skapar behov av att göra ytterligare åtgärder inom våra verksamheter så som, sammanslagna grupper, ändringar i schema, indragning av simundervisning, mer utevistelse, kortare skoldagar.

  Vi upplever vidare att dialogen varit god mellan våra verksamheter och hemmet. Det vi kan se är att förvaltningen i förhållande till att personalsituationen förändrats också kan behöva vidta fler åtgärder framöver.

  Förvaltningen förväntar sig i detta läge att alla tar sitt ansvar och förhåller sig till rådande riktlinjer. Var hemma vid symtom, friska barn och elever ska fortsättningsvis komma till skolan.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola

  Lägesinformation vecka 14 svenska.pdf Pdf, 89.6 kB.

  Vecka 13

  Till Vårdnadshavare, Administratörer, Lärare och Personal i Ludvika

  Hur har veckan varit i våra verksamheter?

  Vi upplever att dialogen varit god mellan våra verksamheter och hemmet och
  att läget anses vara stabilt. Vi uppskattar att ni alla respekterar nu rådande
  riktlinjer, får vi symtom så är vi hemma, stanna hemma 48 timmar efter
  tillfrisknandet.

  Utöver det vill vi lyfta fram att skolplikt fortfarande gäller och att friska barn
  ska vara i skolan för att ta del av undervisning.

  Det som uppstått nu är att vi närmar oss vår och sommar, pollensäsongen är igång och den påverkar oss i olika grad med liknande symtom som vid covid-19. Folkhälsomyndigheten gick ut med följande rekommendationer under gårdagskvällen:

  Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

  Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början
  bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.
  Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta
  eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte
  förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt
  beror på allergi behöver du inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får
  feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två
  dagar.

  Relaterade länkar:

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella- Länk till annan webbplats.
  utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69644#_69644 Länk till annan webbplats.

  https://astmaoallergiforbundet.se/ Länk till annan webbplats.

  https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/allergier-och- Länk till annan webbplats.
  overkanslighet/pollenallergi/ Länk till annan webbplats.

  Hälsningar
  Jessica Carlberg, Verksamhetschef skola
  Ulrika N Eriksson, Verksamhetschef förskola

  Lägesinformation vecka 13 svenska.pdf Pdf, 119.9 kB.

  Vecka 12

  Till Vårdnadshavare, Administratörer, Lärare och Personal i Ludvika

  Under veckan förändrades till viss del läget i våra organisationer. Vi har haft en
  del personal, elever och barn som varit hemma med symtom. Detta har bidragit
  till att varje skola, förskola har fått organisera dag för dag.

  Undervisning, omsorg och lek har pågått i så stor utsträckning som vanligt. Det
  är god stämning i våra verksamheter och vår personal har mött situationen
  utifrån en god samverkan med er vårdnadshavare och andra.

  I dagsläget finns inte någon rekommendation från ansvariga expertmyndigheter
  att skolorna ska hållas stängda. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer,
  skollagen och barnkonventionen fram till dess att regeringen ger kommunen ett
  annat uppdrag.

  Förvaltningen är dock uppmärksam på det förändringar som kan komma att
  ske och dialogen ut till er vårdnadshavare kommer att ske därefter.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola

  Lägesinformation vecka 12 svenska.pdf Pdf, 77.8 kB.

  Vecka 11

  Information till vårdnadshavare inom förskola, skola om coronaviruset

  Med anledning av den situation vi har i samhället idag, med spridning av coronavirus vill vi från förvaltningen poängtera vikten av att alla barn, elever, personal och vårdnadshavare följer Folkhälsomyndighetens direktiv samt tar del av skolverkets riktlinjer:

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ Länk till annan webbplats.

  https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor Länk till annan webbplats.

  Folkhälsomyndigheten är tydlig med att barn och elever med influensaliknande symtom ska stanna hemma från förskola och skola. Alla som drabbats av hosta, snuva, feber eller andningsbesvär ska därför alltid sjukanmäla sig och stanna hemma från våra verksamheter tills de har tillfrisknat.

  Vi påminner om att alla, vuxna och barn, har ett eget ansvar: tvätta händerna med tvål, ofta, länge och i varmt vatten. Var hemma om du känner dig det minsta sjuk, ta två extra dagar för att veta att du är frisk.

  Det är oerhört viktigt att information om eventuellt konstaterad smittade inom vår organisation meddelas till rektor på förskola och skola.

  Var förberedd på att våra verksamheter kan komma att organiseras annorlunda under en period, att barnen är mer ute, att ni möts av vikarier och att avdelningar/klasser arbetar tillsammans för att täcka eventuell personalbrist.

  ”Vi ska inte ta i hand med varandra men vi ska ta hand om varandra”.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, Verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, Verksamhetschef skola

  Information in other languages

  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.