Utsortering av bygg- och rivningsavfall

Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Från 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

De nya kraven innebär att du som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera de olika avfallsslagen och förvara dem åtskilda redan på den plats där du bygger eller river, alltså där avfallet uppstår. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten nu sorteras ut i minst sex fraktioner:

  • Trä
  • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Lämna ditt avfall

Som privatperson lämnar du bygg- och rivningsavfall på Björnhyttans återvinningscentral eller Fredriksbergs återvinningscentral.

Företag lämnar bygg- och rivningsavfall på Björnhyttans återvinningscentral eller Fredriksbergs återvinningscentral med företagsbiljett från WBAB alternativt hos någon privat avfallsaktör som samlar in bygg- och rivningsavfall.

Dispens från sorteringskravet

Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering av trä, mineraler, metall, glas, plast eller gips om det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet eller att fördelarna med utsorteringen inte överväger nackdelarna.

För att du ska kunna få dispens behöver avfallet tillhöra något av lagstiftningens angivna undantag. Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Dispens kan endast lämnas för det avfall som inte går att sortera, inte för hela fraktionen av en sorts avfall.

Dispens kan endast lämnas från kravet på utsortering av trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.

Innan er ansökan om dispens är handlagd och ni fått ett beslut ska avfallet hanteras och sorteras separat enligt de nya reglerna.

Avgift för ansökan om dispens

Vi tar ut en avgift för ansökan om dispens enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Avfall i kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärder

I alla byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen (exempelvis nybyggnation, renovering eller rivning) ska det finnas en kontrollplan.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om hur du hanterar avfallet.

Om du som privatperson byter till exempel ditt kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Däremot behöver du fortfarande sortera ditt avfall enligt de nya reglerna.

Tillsyn av sortering

Verksamhetsområde miljö och bygg är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna kommer att göra slumpvisa kontroller för att se att de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs.

Om du får ett kontrollbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.

Tidigare krav på utsortering av avfall

Sedan tidigare finns det krav på utsortering av

  • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja,
  • Förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp och
  • Returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper.

Dessa fraktioner ska sorteras ut separat från de avfallsfraktionerna som tillkommit i de nya reglerna. Förpackningar ska alltså sorteras ut separat från annat avfall även om de består av samma ämne.

Som privatperson kan avfall som är förpackningar lämnas till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Verksamheter ska lämna förpackningsavfall till mottagare som får lov att ta emot förpackningsavfall från verksamheter.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Farligt avfall och elavfall

Elavfall och avfall som klassas som farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall.

Hantering av avfall som är anmälningspliktig

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB som ska anmälas till verksamhetsområde miljö och bygg.

Du som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera oss om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön. Det kan gälla föroreningar i byggnaden eller i marken. Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: