Ändring av detaljplan 46 för kvarteren Älgen och Renen

detaljplan Biskopsnäset förskolor

Planområdet ligger i Ludvika tätort, söder om centrum. Området avgränsas av Mossgatan i norr och Furuhällsgatan i söder. Ändringens huvudsyfte är att i större delen av gällande detaljplan (med nummer 46) uppdatera innebörden för bostad (B) samt:

  • möjliggöra en flexiblare exploateringsgrad för komplementbyggnader, till exempel garage och carport
  • möjliggöra en flexiblare placering av byggnader inom respektive fastighet
  • att byggnader med högt kulturhistoriskt värde skyddas

Planen går i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet om det behövs.

Det samrådsmöte som normalt sett hålls för allmänheten i samband med samråd är inställt på grund av rådande pandemi. Handlingar till planen kan vara svåra att tyda och förstå eftersom den gällande detaljplanen är gammal. Vid frågor och förtydligande kontakta Karin Sjönneby, 0240- 868 70 eller karin.sjonneby@ludvika.se. Det går också bra att boka in enskilda möten via samma kontaktuppgifter.

Information

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Karin Sjönneby, tel. 0240-868 70
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

Samråd

dec 2021
-
feb 2022

Granskning

april 2022

Antagande

juni 2022

Laga kraft

juli 2022

Kontakta oss
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Information enligt Dataskyddsförordningen

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

Sidan uppdaterades: