Ändring av detaljplan 46 för kvarteren Älgen och Renen

detaljplan Biskopsnäset förskolor

Planområdet ligger i Ludvika tätort, söder om centrum. Området avgränsas av Mossgatan i norr och Furuhällsgatan i söder. Ändringens huvudsyfte är att i större delen av gällande detaljplan (med nummer 46) uppdatera innebörden för bostad (B) samt:

  • möjliggöra en flexiblare exploateringsgrad för komplementbyggnader, till exempel garage och carport
  • möjliggöra en flexiblare placering av byggnader utan boningsrum
  • förtydliga gränser för placering av byggnader
  • att byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde skyddas

Ett ytterligare syfte med planändringen är att i samma process även upphäva tomtindelningsplanerna 2085K-A157 samt 2085K-A173 inom planändringens gräns.

Planen går i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskyddet är sedan tidigare upphävt.

Handlingar till planen kan vara svåra att tyda och förstå eftersom den gällande detaljplanen är gammal. Vid frågor och förtydligande kontakta Karin Sjönneby, 0240- 868 70 eller karin.sjonneby@ludvika.se. Det går också bra att boka in enskilda möten via samma kontaktuppgifter.

Detaljplanen har antagits i Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 20 oktober 2022 § 78. Detta tillkännagavs på kommunens hemsida den 28 oktober 2022. Nämndbeslutet har sedan dess blivit överklagat till mark- och miljödomstolen. Beslut från domstol inväntas.

Information

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Karin Sjönneby, tel. 0240-868 70
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Tidplan

Samråd

vinter 2022

Granskning

maj 2022

Antagande

oktober 2022

Laga kraft

vår 2023

Kontakta oss
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Information enligt Dataskyddsförordningen

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

Sidan uppdaterades: