Aspvägen - vilande

Ny detaljplan för del av Ludvika By 2:23 med flera  "Aspvägen".

Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort. Planen begränsas av sjön Väsman i norr, villor och industrimark i söder, industrimark i öster och villaområde i väster.

Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen. Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen. Strandskydd avses att upphävas.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 25 februari 2021 att pausa planärendet efter samrådet på grund av omprioriteringar gällande arbetet med detaljplaner.

Tidplan

Samråd

mars-april 2020

Granskning

-

Antagande

-

Laga kraft

-

Information

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se


Information enligt Dataskyddsförordningen

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

Kontakta oss
Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: