Fredriksbergs övre egnahemsområde

Området för planärendena ligger i Fredriksbergs övre egnahemsområde i Fredriksberg i Ludvika kommun

En ny granskning genomförs för området som berörs av ny detaljplan. Kommunen beslutade under sommaren 2021 att vägföreningar ska ha ansvaret för drift och underhåll för vägar i Fredriksberg. Huvudmannaskapet behöver därför ändras i detaljplanen, vilket gör att kommunen gör bedömningen att en ny granskning måste genomföras. Ny granskning genomförs inte för planändringarna för plan 17 och 69.

Granskningen pågår till och med den 22 december, då skriftliga synpunkter senast ska skickas in.

Området som berörs av planärendena ligger i Fredriksbergs övre egnahemsområde. Det är ändringar av två detaljplaner, 17 och 69, som genomförs samt upprättande av ny detaljplan i del av plan 17.

Huvudsyftet är att ge fastigheterna en flexiblare byggrätt. Inom området för ny detaljplan har flera fastigheter till viss del användningsbestämmelsen Väg trots att den faktiska användningen är bostad. På grund av detta kan de inte ges bygglov om de söker. Den nya planen ändrar så att dessa fastigheter helt och hållet har användningsbestämmelsen Bostad.

Planärendena är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

Samråd

Sommaren 2019

Granskning

nov-dec 2021

Antagande

jan-feb 2022

Laga kraft

feb-mars 2022

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: