Detaljplan för fastigheten Annefors 7:10 med flera "Gamla vattenverket" i Fredriksberg (utkast)

Planområdet ligger söder om Fredrikberg vid Anneforsvägen och Filipstadsvägen. Planområdet begränsas av en befintlig bebyggelse i norr, naturmark i öster och söder samt ett befintlgt småindustriområde och naturmark i väster. Älgsjöbäcken passerar närmast sydvästra hörnet av planområdet.

Planområdet

Huvudsyftet med denna detaljplan är att möjliggöra att fastigheten Annefors 7:10 (Gamla vattenverket) kan användas för privata verksamheter som lager och/eller verkstad. Ett annat syfte är att rätta till situationen för tre villor i närheten av Gamla vattenverket. Villorna byggdes 1970-talet enligt bygglov men de är i strid mot gällande detaljplan. Nya verksamhetsområden föreslås öster om Filipstadsvägen i anslutning till ett befintligt område för småindustri.

Strandskydd avses att upphävas inom delar av detaljplanområdet.

Planen strider ej med gällande översiktsplan och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet inleds med standardplanförfarande.

Samråd pågår till och med den 3 augusti 2021, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Tidplan

Samråd

juni-juli 2021

Granskning

augusti-september 2021

Antagande

oktober 2021

Laga kraft

november 2021

Handlingar

Samrådshandlingar finns som länkar nedan, sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på
- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Fredriksbergs bibliotek, Tyforsvägen 4, under öppettid

Länkar till dokument som utgör underlag för detaljplanen:

Information

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Anas Skaef, tel. 0240-861 61
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss


Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen


kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: