Detaljplan för fastigheten Annefors 7:10 med flera "Gamla vattenverket" i Fredriksberg

Planområdet ligger söder om Fredrikberg vid Anneforsvägen och Filipstadsvägen. Planområdet begränsas av en befintlig bebyggelse i norr, naturmark i öster och söder samt ett befintlgt småindustriområde och naturmark i väster. Älgsjöbäcken passerar närmast sydvästra hörnet av planområdet.

Planområdet

Huvudsyftet med denna detaljplan är att möjliggöra att fastigheten Annefors 7:10 (Gamla vattenverket) kan användas för privata verksamheter som lager och/eller verkstad. Ett annat syfte är att rätta till situationen för tre villor i närheten av Gamla vattenverket. Villorna byggdes 1970-talet enligt bygglov men de är i strid mot gällande detaljplan. Nya verksamhetsområden föreslås öster om Filipstadsvägen i anslutning till ett befintligt område för småindustri.

Tidplan

Samråd

juni-juli 2021

Granskning

december 2021 - januari 2022

Antagande

april 2022

Laga kraft

maj 2022

Information

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Anas Skaef, tel. 0240-861 61
samhallsbyggnad@ludvika.se

Kontakta oss


Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen


kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: