Grangärde kyrkby

Ny detaljplan för Grangärde kyrkby

Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Planområdet ligger i Grangärde kyrkby, på näset mellan Bysjön och Björken intill gamla vägen. Planen begränsas av jordbruksmark i söder, Bysjön i väst och den befintliga bebyggelsen runt om. Grangärde kyrkby är beläget cirka 2 mil från Ludvika tätort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för användningar mer anpassade till byggnaders läge samt användningar som bidrar till framtida utveckling av Grangärde kyrkby. Samtidigt som de kulturhistoriska värdena och kulturmiljön bevaras, vilket bland annat sker genom införandet av olika bevarelse bestämmelser för befintliga byggnader i området samt genom utformningskrav på ny bebyggelse.

Målet med detaljplanen är att skapa möjligheter för framtida utveckling utan att förvanska de kulturhistoriska värdena samt att bidra till ett levande samhälle.

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Strandskyddet upphävs utifrån att det redan är i anspråkstagen mark och tillgängligheten till strandkanten kommer inte försämras.

Ett samrådsmöte hålls för allmänheten tisdagen den 12 mars, Sockenstugan, Gamla vägen 38, kl. 17:30.
Välkomna!

Tidplan

Samråd

mars – april 2024

Granskning

maj – juni 2024

Antagande

augusti 2024

Laga kraft

september 2024

Upplysningar lämnas av:
Sophie Loch – Samhällsplanerare
0240– 863 47
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: