Högberget och Magnet - ändring av detaljplaner

Ändring av
 - detaljplan 27 "(Förslag till) ändring och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad" 
 - detaljplan 28 ”(Förslag till) ändring i och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Magnet i Ludvika stad” 
 - detaljplan 29 ”(Förslag till) jämkning av stadsplan för kvarteret Handelsmannen m.fl. kvarter inom stadsdelen Högberget i Ludvika stad”

Villakvarter som får ändrade bestämmelser markerade med röd streckad linje

Villakvarter som får ändrade bestämmelser markerade med röd streckad linje

Verksamhetsområde Planering på Ludvika kommun har i uppdrag att se över gamla, omoderna detaljplaner i kommunen. Översynen innebär att genom planändringar anpassa gällande planbestämmelser till byggrätter mera anpassade till dagens behov.

Ändringen gäller villakvarter i en stor del av stadsdelen Högberget och ett villakvarter i stadsdelen Magnet i Ludvika.

Under samrådet påpekade Länsstyrelsen bland annat behovet av att även utreda säkerheten för fastigheter nära järnvägen Bergslagspendeln, som är led för farligt gods, och att det är lämpligt med en kulturhistorisk analys för att säkerställa kulturvärden i områdena. Även granskning är genomfört.

Planändringarnas syfte är att, för områden i detaljplanerna som är planlagda som bostäder (B), möjliggöra

  • en flexiblare fördelning av exploateringsgraden för huvudbyggnad och komplementbyggnad
  • en flexiblare placering av byggnader inom respektive bostadsfastighet
  • att byggnader med högt kulturhistoriskt värde skyddas med varsamhetsbestämmelser och i vissa fall rivningsförbud och/eller skyddsbestämmelser
  • att säkerhetsavstånd till järnvägen (led för farligt gods) införs för närliggande fastigheter.
  • att områden för mark som inte får bebyggas justeras för att minska orättvisor inom planområdet

Då lämpligheten av markens användning redan är prövad genom gällande detaljplan redovisar beskrivningarna enbart sådant som bedöms påverka, eller påverkas av, själva planändringen.

Planändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Tidplan

Samråd

Sommaren 2019

Granskning

okt-nov 2021

Antagande

april 2022

Laga kraft

maj 2022


Handlingar

Information om personuppgifter

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnares namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Information

Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt Torkel Berg, tfn 0240-861 36

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: