Kvarteret Myggan - Detaljplan

Ny detaljplan för Myggan 1 med flera ”Kvarteret Myggan” i Ludvika

Flygfoto med plangränsen markerad med gul linje

Planområdet ligger intill det som kallas Mossplan i Ludvika. Planen begränsas av Bergslagspendeln i norr, väg 50 i väster, Mossplan i söder och grönyta i öster.

Huvudsyftet med denna detaljplan är att ändra planbestämmelser för att göra markanvändningen mer flexibel genom att bland annat möjliggöra för verksamheter, kontor och detaljhandel. Ytterligare syfte är att införa säkerhetsåtgärder såsom säkerhetsavstånd för fastigheter närliggande leder för farligt gods. Idag finns dessutom verksamheter inom planområdet som inte har samma användningsbestämmelser som detaljplanen tillåter vilket denna detaljplan korrigerar.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd avses att upphävas inom delar av planområdet. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Tidplan

Samråd

oktober - november 2021

Granskning

oktober 2022

Antagande

december 2022

Laga kraft

januari 2023

Handlingar

Samrådshandlingar finns som länkar nedan, sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på
- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

Plankarta Kvarteret Myggan Pdf, 379.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Kvarteret Myggan Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse Kvarteret Myggan Pdf, 128.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information

Upplysningar lämnas av:
Samhällsplanerare - planhandläggare Karin Sjönneby, tel. 0240-868 70
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: