Detaljplan för Hillängens idrottsplats med flera "Ludvika Arena"

Planområdet ligger i stadsdelen Marnäs omedelbart norr om väg 66 (Gamla Bangatan). Planen begränsas av en befintlig bebyggelse samt Hillängens förskola i norr, Grågåsvägen i öster, väg 66 i söder, Hillängskiosken samt Östra storgatan i sydväst och Timmermansvägen i väster.

Planområdet

Samrådsmöte för allmänheten blir tisdagen den 24 maj 2022 klockan 18:00 i sammanträdesrummet Stora Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Huvudsyftet av denna detaljplan är att göra det möjligt att bygga en idrottsarena på Hillängens idrottsplats och Marnässkolans mark som möjliggör både idrottsliga och kulturella evenemang inom Ludvika kommun. En större arena bidrar till utveckling av näringslivet, ökar kommunens attraktionskraft och förbättrar områdets förutsättningar för integration. Idrottsarenan kommer dessutom att uppfylla Solviksskolans behov av idrottshall. Det finns inget öppet vatten inom eller i närheten till planområdet. Planen strider ej med gällande översiktsplan och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet inleds med utökat planförfarande.

Samråd pågår till och med den 21 juni 2022, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Tidplan

Samråd

maj–juni 2022

Granskning

juli 2022

Antagande

oktober 2022

Laga kraft

november 2022

Handlingar

Samrådshandlingar finns som länkar nedan, sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på
- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid

- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

- Solviksskolan, Grågåsvägen 7, under öppettid

Här kan du ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning med mera:

Information

Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61
samhallsbyggnad@ludvika.se

Kontakta oss


Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Carlavägen 24, 771 30 Ludvika

Information enligt Dataskyddsförordningen

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

Sidan uppdaterades: