Sjöfallet

Ny detaljplan för del av Gonäs 12:2 med flera

Föreslaget planområde (gul linje) på ett flygfoto. Detaljplanen för Brittsand syns uppe till vänster.

Planområdet ligger vid Väsman mellan Gonäs och Brittsand. Huvudsyftet är att möjliggöra för bostäder enligt översiktsplanen och önskemål från fastighetsägare. Bristen på vatten och avlopp i området har tidigare förhindrat detta. Nu är det möjligt genom att ansluta till de ledningar för vatten och avlopp som finns i Brittsand sedan sjöledningar har dragits dit, alldeles norr om planområdet för Sjöfallet.

Planområdets storlek och exploatering begränsas av att Brittsandsvägen genom Gonäs inte bedöms vara lämplig för en större trafikökning.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskyddet upphävs enligt reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära läge och där marken redan är tagen i anspråk på ett lagligt sätt.

Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samråd planeras till våren 2023.

Tidplan

Samråd

våren 2023

Granskning

hösten 2023

Antagande

hösten 2023

Laga kraft

vintern 2023/2024

Handlingar

Ännu finns bara arbetshandlingar, som inte är offentliga.

Information

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240 861 36
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter registreras synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas – se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: