Svanen - detaljplan

Ny detaljplan för kvarteret Svanen och del av Ludvika 6:1

Planområdet består numera bara av kvarteret Svanen och omgivande gator. Delen i kvarteret Pluto har skjutits på framtiden efter samrådet.

Under samrådet bestod detaljplaneförslaget av två delar - en för kvarteret Svanen och en för kvarteret Pluto. Efter samrådet bestämdes att planområdet skulle delas upp och att delen med kvarteret Svanen skulle göras först. Nu har även detaljplanen för kvarteret Svanen skjutits på framtiden, eftersom det inte finns någon intressent som vill vara med och finansiera den utredning om markföroreningar som krävs för en ny detaljplan. 

Även en bullerutredning krävdes. Den är klar - se Handlingar nedan. Det är oklart när utredningen om markföroreningar kommer att göras. Först när den är klar kan planarbetet drivas vidare.

Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Fredsgatan, Eriksgatan, Skolgatan och Carlavägen.

Huvudsyftet är att möjliggöra för fler bostäder och för centrumverksamhet i Ludvika centrum. Andra syften är att ge skydd till byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde och att möjliggöra parkeringsanläggningar på kvartersmark.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har inletts med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande om det behövs.

Tidplan

Samråd

nov 2018-jan 2019

Granskning

Antagande

Laga kraft

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: