Täppan - upphävade av detaljplan

Upphävande av ”Byggnadsplan för del av Norrbo 1:15 (Täppan)”

Planområdet ligger i södra delen av Norrbo, strax norr om bygränsen mot Västansjö och väster om länsväg 560 (Norrbovägen) mellan Nyhammar och Sunnansjö.

Lokaliseringskarta för planområdet

Samrådsmötet är den 19 oktober klockan 17:30 i Norrbo Folkets hus på Norrbovägen 54.

Huvudsyftet med planen är att upphäva gällande detaljplan: byggnadsplan för del av Norrbo 1:15 (Täppan), planområdet har fått en ny fastighetsbeteckning och kallas idag för Norrbo 1:20. Önskemål om upphävande har inkommit från en privatperson som har för avsikt att nyttja planområdets mark som beteshage, vilket upphävningen möjliggör för. Gällande detaljplan gick i laga kraft 1983 och har aldrig genomförts. Planen strider inte mot gällande översiktsplan och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet inleds med ett förenklat planförfarande, vilket innebär att granskningsskedet tas bort. Det enda kommunikationstillfället som finns är samrådstiden. Detta innebär att samrådstiden 13/10-23/11 är den enda möjligheten att lämna in synpunkter på upphävandet.

Samråd pågår till och med den 23 november 2022. Synpunkter ska lämnas in skriftligt senast 23/11 till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika.


Tidplan

Samråd

okt-nov 2022

Antagande

dec 2022

Laga kraft

januari 2023

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Sophie Loch, tel. 0240 863 47

Handlingar för Täppan

Planhandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid

- Nyhammars bibliotek, Biblioteksvägen 5, under öppettid

och finns som länkar nedan

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 783.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning  Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Gällande detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen


kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas – se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sidan uppdaterades: