Vägsamfälligheter i Fredriksberg

Ändring av fyra detaljplaner för vägsamfälligheter

Översiktlig karta för aktuella planområden

Översiktlig karta för aktuella planområden

Bakgrund

20 september 2021 beslutade kommunfullmäktige att upphäva ett tidigare beslut från 2001, gällande ett kommunalt övertagande av vägar i 12 orter. Beslutet från 2001 ersattes 2021 med ett beslut om att kommunen ska lämna över vägarna till vägföreningar i sju orter. Dessa orter är:

 • Fredriksberg
 • Grangärde - Nyhammar
 • Sörvik - Brunnsvik
 • Håksberg - Landforsen
 • Sunnansjö
 • Saxdalen
 • Gonäs

Grängesberg och Blötberget berörs inte av den här ändringen, trots att de ingick i det ursprungliga beslutet från 2001. Detta beror på att Grängesberg har genomgått en förändring och är nu i kommunal regi och Blötberget har sen beslutet fått en välfungerande vägförening.

Vägföreningar i Fredriksberg

Arbetet med att genomföra beslutet från 20 september 2021 har påbörjats i Fredriksberg.

I tätorten pågår just nu tre planändringar där huvudmannaskapet för vägar ska gå från att vara kommunalt till att bli enskilt, det vill säga att en vägförening ska ha hand om väghållningen inom Fredriksberg. De planer som berörs av ändringen i den här processen är:

 • Plan nr 205: Förslag till stadsplan för del av fastigheten Fredriksberg 1:4
 • Plan nr 237: Förslag till stadsplan för del av fastigheten Fredriksberg 1:21 ”Nedre Pollakhultet”
 • Plan nr 295: Förslag till detaljplan för del av Fredriksberg 1:21 ”Skarpan”
 • Plan nr 259: Förslag till stadsplan för fastigheten Säfsen 2:42

Planerna som berörs av ändringen är både stadsplaner, vilket är planer gjorda innan plan- och bygglagen fick laga kraft 1987, och detaljplaner vilket är planer gjorda efter 1987.

Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att skapa en enhetlig väghållning inom tätorten Fredriksberg, då den i dagsläget är spridd mellan kommunalt och enskilt, majoriteten av befintliga planer har enskilt huvudmannaskap. Vissa planer kommer genomgå fler ändringar än huvudmannaskap.

Vid en planändring som innebär att huvudmannaskapet ändras behövs särskilda skäl lyftas till varför denna ändring görs. För Fredriksberg är de särskilda skälen att planerna gränsar till befintliga planer där det finns ett enskilt huvudmannaskap för vägar.

Förslag till stadsplan för del av fastigheten Fredriksberg 1:4

Planområdet är lokaliserad öster om Nåsvägen i Fredriksbergs nordöstradel, planområdet gränsar i söder till byggnadsplan för Fredriksbergs egnahemsområde. Delar av planområdet är i dagsläget utbyggt andra delar är består av främst skog och grönområden. Befintliga och planerade vägar kommer beröras av planändringen. Där dessa kommer få enskilt huvudmannaskap istället för kommunalt huvudmannaskap.

Förslag till stadsplan för del av fastigheten Fredriksberg 1:21 ”Nedre Pollakhultet"

Planområdet är lokaliserat i Fredriksbergs nordöstra del och ansluter i söder till Sebastiansväg, planområdet gränsar även till plan nr 205. Den föreslagna stadsplanen har inte genomförts, och planområdet består i dagsläget främst av skog och ett befintligt hus. Planen berörs endast av en planändring för huvudmannaskap där planerade och befintliga vägar i planområdet ska få ett enskilt huvudmannaskap. Det innebär att en vägförening tar över väghållningsansvaret i området.

Förslag till detaljplan för del av Fredriksberg 1:21 ”Skarpan”

Planområdet är lokaliserat cirka 0,9 km sydost om Fredriksbergs centrum och gränsar i söder till Fredriksberg skola. Den föreslagna detaljplanen har inte genomförts och planområdet består främst av skog och en befintlig väg. Detaljplanens huvudsyfte är att ändra från kommunalt huvudmannaskap till enskilthuvudmannaskap för vägarna. Detaljplanens ändring syftar även till att upphäva en del omoderna bestämmelser för att göra planområdet mer attraktivt för framtida exploatering.

Förslag till stadsplan för fastigheten Säfsen 2:42

Planområdet är lokaliserat intill Mellansjöns nordvästra strand, strax söder om Folkets Hus i Fredriksberg. Större delen av planområdet utgörs av den så kallade ”gästistomten” där det tidigare har funnits ett gästgiveri. Planområdet innefattar i norr en liten sträcka av väg nr. 245. Syftet med planändringen är att införa ett delat huvudmannaskap där enskilt huvudmannaskap hamnar på Skyttevägen, och ett kommunalt huvudmannaskap hamnar på parkområden och väg nr. 245.

Planändringarna har antagits den 25 april 2024.
Beslutet kan du läsa här Pdf, 79.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

Samråd

aug – okt 2023

Granskning

nov 2023 – januari 2024

Antagande

april 2024

Laga kraft

maj 2024

Upplysningar lämnas av:
Sophie Loch – Samhällsplanerare
0240– 863 47
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Här kan du läsa mer om vägsamfälligheter Öppnas i nytt fönster.

Här finns information om beslutet, bidrag och vanliga frågor och svar.

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: