Väsmanstrand

Väsmanstrand är en viktig del för Ludvika stad. Gång- och cykelbron mellan centrum och stranden utgör en självklar sammanlänkning mellan stad och Väsman via Charlie Normans torg.

Under 2015-2016 har kommunen påbörjat arbetet med att förverkliga den vision som togs fram av kommunen den 25 augusti 2014. Utifrån visionen har Charlie Normans torg färdigställts och en strandpromenad längs Väsman är under uppbyggnad.

Kommunen träffade under hösten 2016 ungdomar på Haffas för att "Snacka Väsmanstrand" där flera synpunkter kom in på vad de vill se för aktiviteter på området. Många av synpunkterna ska involveras i den del mellan torget och Roths äng som är planerad för aktivitetspark.

Ett examensarbete "Väsmans strandband - Gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika" skrevs 2016, vilket kommer att ligga till grund för fortsatt planering av aktivitetsparken.

En detaljplan för Väsmanstrand vann laga kraft under 2018. Detaljplanen medger vilken markanvändning som är tillåten på Väsmanstrand, bland annat bostäder och handel. Karta där du hittar detaljplanen finns under Relaterad information.

Vad har hänt 2021?

Flytten av bangolfen från Mossplan till Väsmanstrand färdigställdes under 2021. Invigning av bangolfen skedde i maj.

Förberedande arbeten som till exempel slyröjning har gjorts på Roths äng inför anläggandet av parken som ska iordningsställas under kommande år.

Vad planeras framöver?

Arbetet med att få till en helhetssyn över området har startat. Framöver ska kommunen se över vilka aktiviteter som kan vara aktuella att anlägga på aktivitetsytan. Kommunen ska även ta hjälp av konsult för geoteknisk undersökning och ytterligare miljöundersökning för att se vad som behöver göras för att bostäder ska kunna byggas.

Under relaterad information hittar du Förutsättningar för Väsmanstranden och en Sammanställning av medborgardialogen.

Relaterad information

Webbkamera som visar Väsmanstrand

Se en större bild från webbkameran mot Väsmantrand Länk till annan webbplats., där kan du även se andra webbkameror från Ludvika komun

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: