Väsmanstrand

Väsmanstrand är en viktig del för Ludvika stad. Gång- och cykelbron mellan centrum och stranden utgör en självklar sammanlänkning mellan stad och Väsman via Charlie Normans torg.

Här är den vision som togs fram 2014. Observera att kartan innehåller sådant som kanske inte blir verklighet.

Här är den vision som togs fram 2014. Observera att kartan innehåller sådant som kanske inte blir verklighet.

Visionen

Under 2015-2016 har kommunen påbörjat arbetet med att förverkliga den vision som togs fram av kommunen den 25 augusti 2014. Utifrån visionen har Charlie Normans torg färdigställts och en strandpromenad längs Väsman är under uppbyggnad.

Kommunen träffade under hösten 2016 ungdomar på Haffas för att "Snacka Väsmanstrand" där flera synpunkter kom in på vad de vill se för aktiviteter på området. Många av synpunkterna ska involveras i den del mellan torget och Roths äng som är planerad för aktivitetspark.

Ett examensarbete "Väsmans strandband - Gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika" skrevs 2016, vilket kommer att ligga till grund för fortsatt planering av aktivitetsparken.

En detaljplan för Väsmanstrand vann laga kraft under 2018. Detaljplanen medger vilken markanvändning som är tillåten på Väsmanstrand, bland annat bostäder och handel. Karta där du hittar detaljplanen finns under Relaterad information.

Aktuellt 2022

Aktivitetspark

Vi har under året jobbat med planering av en aktivitetspark på Väsmanstrand. Aktivitetsparken kommer att anläggas till höger om Charlie Normans torg, sett från centrum.

Vi har fått in flera önskemål om olika typer av aktiviteter på aktivitetsparken i samband med arbetet Vision Väsmanstrand, men även på senare tid. Bland önskemålen finns grillplatser, boulebana, pulkabacke och vattenpark.

Vi har under våren tagit fram två förslag på utformning av aktivitetsparken, men vi har änu inte beslutat vilket vi går vidare med. När vi beslutat om det kommer vi att presentera en skiss, förhoppningsvis våren 2023.

Provtagningar

Med start vecka 41 kommer Sweco att utföra provtagningar för att undersöka vilken typ av föroreningar som finns vid den stora grusytan på Väsmanstrand. Detaljplanen som vann laga kraft 2018 gör det möjligt att bygga bostäder där.

Utredningen ska också innehålla uppskattad kostnad för sanering. Den ska fungera som underlag för hur vi under 2023 ska gå vidare i arbetet med bostäder på Väsmanstrand.

Roths äng

Anläggningen av Roths äng fortsätter under hösten. Bland annat har nya träd såsom körsbärsträd och blodbok, buskar, perenner och ängsmatta planterats. Växterna i den nya perennplanteringen gillas av pollinatörer som fjärilar och bin. En paviljong ska anläggas längre fram i tiden.

Syftet med anläggandet av Roths äng är att återskapa en så kallad engelsk park som förut fanns på platsen samt hylla Carl-Edward Roth, som bodde i den intilliggande herrgården och var mycket växtintresserad.

Trasigt däck åtgärdas

Tyvärr har det visat sig att virket i trädäcket vid Väsmanstrand ruttnat. Under försommaren 2022 byttes delar av det ut och ytterligare en stor del av trädäcket ska bytas ut i slutet av 2022.

Klart sedan tidigare

Flytten av bangolfen från Mossplan till Väsmanstrand färdigställdes under 2021. Invigning av bangolfen skedde i maj.

Förberedande arbeten som till exempel slyröjning har gjorts på Roths äng inför anläggandet av parken som ska iordningsställas under kommande år.

Relaterad information

Webbkamera som visar Väsmanstrand

Se en större bild från webbkameran mot Väsmantrand Länk till annan webbplats., där kan du även se andra webbkameror från Ludvika komun

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: