På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bygglov

Bygglov krävs generellt för nya byggnader, tillbyggnation på befintliga byggnader och annan ändring av byggnad än tillbyggnad.

Bygglovet är ett beslut som säger att den sökta åtgärden uppfyller de villkor som anges för byggandet i enlighet med plan- och bygglagen. Detta är ett hjälpmedel för Byggherren (alla som bygger för eget bruk) som idag är fullt ansvarig för att bygget ska följa alla regler i plan- och bygglagen, PBL.

För många åtgärder behövs en kontrollansvarig som är till för att hjälpa byggherren med att kontrollera att alla samhällets regler följs under byggtiden. Den kontrollansvarige måste vara utbildad och certifierad och har till uppgift att  upprätta förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs, närvara vid tekniska samråd och arbetsplatsbesök, dokumentera under sina besök och besiktningar samt ge utlåtande till dig och myndighetsnämnden miljö och bygg som underlag för slutbeskedet.

Vem som helst kan söka bygglov utan att behöva äga eller förfoga över den aktuella fastigheten och byggnaden. Den som sökt och fått tillståndet behöver inte vara densamma som sedan utför åtgärden. Ett beviljat bygglov är kopplat till fastigheten. Bygglovsbeslutet är därmed "opersonligt".

Bygglovet är tidsbegränsat och har en giltighetstid. Beslutet gäller i två år från och med att beslutet vunnit laga kraft. Om åtgärden påbörjats inom denna tidsperiod, så gäller lovet i fem år från och med att det vunnit laga kraft.

Observera att även om du har ett beviljat bygglov får du inte börja bygga utan ett startbesked. För att få ett startbesked måste du ha ett tekniskt samråd med kommunen. Om byggnationen påbörjas innan startbeskedet kan myndighetsnämnden miljö och bygg ta ut en sanktionsavgift.

Sanktionsavgift kan även tas ut om byggherren börjar använda byggnaden eller bruka lokalen utan att ha fått ett slutbesked av myndighetsnämnden miljö och bygg.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen

 

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett finns på hemsidan under blanketter eller på Folkets Hus. Du kan också ansöka digitalt via e-tjänsten på hemsidan. All information om fastighet och sökande ska fyllas i för att handläggningen ska gå fort. Blanketten måste vara undertecknad för att vara giltig.

Ritningar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. 
Planritningar, fasader och sektioner prydligt ritade i korrekt skala.

Situationsplan

En situationsplan är en tydlig karta som visar mått på sökt åtgärd och mått till tomtgränser. Vid nybyggnad krävs en nybyggnadskarta, vid mindre åtgärder kan enklare kartor använ-das. Kartor kan beställas via planeringsenheten mot en kostnad. 

Kontrollansvarig

För stora åtgärder krävs en certifierad kontrollansvarig. Vid enklare bygglov kan byggherren själv fungera som kontrollansvarig.

Kontrollplan

När certifierad kontrollansvarig finns görs en kontrollplan av kontrollansvarig tillsammans med byggherren. För enkla ärenden gör byggherren den själv, blanketten heter Förslag till kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig och finns under Blanketter och e-tjänster.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är detaljritningar eller beskrivande text som förklarar hur konstruktionen för sökt åtgärd ser ut.

Energiberäkning

En energiberäkning är en beräkning som ska verifiera att byggnaden klarar det energikrav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Detta gäller för nybyggnad och omfattande ändring på befintligt hus.

Tänk på

För mindre åtgärder tas beslut om startbesked tillsammans med bygglovet. Lämna in alla handlingar tillsammans med ansökan, för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Observera!

För att få starta en byggnadsåtgärd krävs ett startbesked från myndighets-nämnden miljö och bygg. Detta gäller alltid, även när bygglov beviljats. När åtgärden är utförd krävs ett slutbesked för att få använda byggnaden eller ta lokalen i bruk.

Bygglovspliktiga åtgärder

Bygglov krävs generellt för nya byggnader, tillbyggnation på befintliga byggnader och annan ändring av byggnad än tillbyggnad.

Med tillbyggnad menas alla åtgärder som ökar en byggnads volym, alltså även att glasa in en befintligt uteplats.

Med ändring av byggnader menas i stort sett tre saker:

 • Ändrad användning av byggnaden, till exempel bygga om en bostad till en affärslokal.
 • Ändrad inredning av byggnad, till exempel för att skapa ytterligare bostad eller ytterligare lokal.
 • Ändrat utseende av byggnad, genom att måla om den i en annan färg, byta fasadbeklädnad eller byta material på tak eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Denna punkt gäller endast inom detaljplanerat område.

Tänk på att bygglov även behövs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar. Här är några exempel:

  • Idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk.
  • Upplag eller materialgårdar, till exempel permanenta upplag av bilar, båtar och byggnadsmaterial eller containrar som inte är tillfälliga.
  • Fasta cisterner med miljöfarligt eller brandfarligt innehåll.
  • Radio eller telemaster (dock inte mindre för hushållets behov, till exempel en parabolantenn).
  • Murar och plank.
  • Ljus och skyltanordningar i vissa områden.

  Särskilda regler för en- och tvåbostadshus — lättnader

  För en- och tvåbostadshus, det vill säga småhus, och till dem hörande komplementbyggnader finns ett flertal lättnader i den generella lovplikten. Det är till exempel tillåtet att utan lov sätta upp plank eller mur för att ordna en skyddad uteplats, att ordna skärmtak på max 15 kvadratmeter och att sätta upp så kallade friggebodar (max 15 kvadratmeter) i omedelbar närhet av bostadshuset. Dessa får dock inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter utan att grannen har gett dig lov. Dessutom gäller dessa undantag inte i strandskyddat område.

  Dessa regler samt fler undantag finns i informationsfoldern [Behöver jag söka].

  Särskilda regler för områden utanför sammanhållen bebyggelse

  Det finns stora områden som inte omfattas av detaljplaner eller områdesbestämmelser och som till stor del består av spridd småhusbebyggelse. För dessa småhus får fastighetsägaren utföra vissa kompletteringsåtgärder som mindre tillbyggnader, nya komplementbyggnader och vissa förändring av fastighetens utseende utan bygglov. Dessa åtgärder får inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens lov, nekar grannen kan du fortfarande söka lov för åtgärden.

  I Ludvika kommun får du utanför sammanhållen bebyggelse bygga sammanlagt 50 procent av det ursprungliga huset i tillbyggnader. Du får också bygga max 50 kvadratmeter komplementbyggnader utan att söka bygglov. Dock får dessa tillbyggnader aldrig dominera över den urspringliga byggnaden.

  Handlingar

  En komplett bygglovsansökan innehåller generellt en ansökningsblankett, ritningar och en teknisk beskrivning. Ansökningsblanketten finns att skriva ut från hemsidan, men det går även bra att komma in till miljö- och byggenheten i Ludvika för att hämta en blankett.

  • De ritnings handlingar som generellt behöv för en komplett ansökan är:
  • Situationsplan, det villsäga hur tomten ser ut uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500.
  • Planritning, ritning på planlösningen i skala 1:100
  • Fasadritning, ritning på fasader i skala 1:100
  • Kontrollplan, dokument som redovisar vilka kontroller som ska utföras för det aktuella byggprojektet. Syftet är att säkerhetsställa byggnadens tekniska kvalitet och funktion så att de uppfyller samhällets krav och regler.  
  • Nybyggnadskarta, vid nybyggnation av till exempel en villa, ska nybyggnadskarta lämnas in. Den visar bland annat inmätta byggnader, höjder, fastighetsgränser, gällande detaljplan, anslutningspunkter för vatten och avlopp etc.

  Ritningarna som lämnas in ska vara skalenliga, de får inte vara ritade på rutigt, randigt eller färgat papper. Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas. Avstånd till tomtgräns ska vara måttsatt.

  Om handlingarna bedöms att inte vara fullständiga kan nämnden be den sökande att komplettera inom en viss tid. Sker inte kompletteringen, kan nämnden besluta att avvisa ansökan eller avgöra den i befintligt skick.

  När ansökan bedöms komplett av en handläggare kommer en bekräftelse om att handläggningen kan börja skickas ut till den sökande.

  Handläggning och tidsbegränsning

  Handläggningen av ett bygglov ska inte ta mer än 10 veckor efter ansökan bedömts vara komplett och en bekräftelse skickats ut. Det finns dock särskilda utredningsskäl som kan förlänga denna tid med ytterligare 10 veckor. Du får i så fall information om förlängningen innan den första 10 veckor perioden har gått ut.

  Viktiga moment i handläggningen av bygglov:

  • Ansökan lämnas in, registreras och fördelas till en handläggare.
  • Om den inte bedöms komplett kommer handläggaren be om komplettering inom en angiven tid.
  • Är den komplett så kommer handläggaren skicka ut en bekräftelse.
  • Om sökande är någon annan än fastighetsägaren ska ägaren underrättas om innehållet i ärendet.
  • Prövning av åtgärdens lokalisering, den närmare placeringen, den yttre utformningen samt ändamålsenlighet och tillgänglighet.
  • Om ansökan innebär en avvikelse från detaljplan eller avser ett område utanför detaljplan ska nämnden ge berörda tillfälla att yttra sig om ärendet.
  • Beslut ges inom 10 veckor från bekräftelsen om kompletta handlingar.
  • Beslutet skickas ut till sökande och till annan berörd part.
  • Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
  • Beslutet vinner laga kraft

  Därefter kallas du till tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked. Under byggtiden ska myndighetsnämnden miljö och bygg besöka arbetsplatsen minst en gång om det inte gäller någon mindre konstruktion.

  Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

  Kontakta oss

  Telefon: 0240-860 00
  Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

  Besöksadress
  Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

   

  Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

  Tel: 0240-866 70
  Telefontid vardagar 13.00-14.30
  Boka gärna tid för besök.
  E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

  Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

  Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

  Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

  Planeringsenheten se även kartor och mätning

  Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

  Telefon: 0240-860 00
  SPC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 18:34:55