På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Strandskydd

Strandskydd gäller i Ludvika kommun inom ett avstånd på 100 meter från alla vattendrag. Strandskyddet gäller lika i hela landet och omfattar således inte bara sjöar utan också åar och bäckar. Strandskyddet har kommit till för att skydda dels allmänhetens intresse av att röra sig fritt i naturen och dels för att skydda viktiga livszoner för växter och djur.

Strandskydd innebär att "allt är förbjudet".
Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader och att ändra befintliga byggnader till annat ändamål.
  • Gräva eller förbereda för byggnationer.
  • Utföra andra anläggningar som båthamnar, bryggor, parkeringsplatser, anlägga gräsytor för olika ändamål och annat som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten och som försämrar livsvillkoren för växter och djur. Vad gäller tillgänglighet för allmänheten är det mer en fråga om psykologiska faktorer, det vill säga om allmänheten uppfattar området som privatiserat, än rent fysiska tillgänglighetsfaktorer.
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt och djurliv som att fälla träd, gräva eller gödsla.

Vill man genomföra åtgärder enligt ovan inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Ansökan om strandskyddsdispens behandlas av myndighetsnämnden miljö och bygg. För att strandskyddsdispens ska kunna meddelas krävs särskilda skäl. I miljöbalken finns de enda 6 särskilda skäl redovisade som gills och dessa är:

  • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
  • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
  • Anläggningar som måste ligga vid vattnet till exempel båthamnar, bryggor och pirar. Det är ändå inte acceptabelt om området är viktigt för det rörliga friluftslivet eller för djur och växter. Samlokaliseringar bör eftersträvas.
  • Utvidgning av pågående verksamhet om den inte kan ske på annan plats.
  • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse.
  • Området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Här gäller dock mycket restriktiv tolkning.

De strandskyddsregler som trädde ikraft 1 juli 2009 innebär möjligheter för kommunerna att peka ut strandnära områden som är lämpliga för landsbygds-utveckling, vilka dessa är framgår av översiktsplanen. I enskilda fall innebär den nya lagstiftningen inga utökade möjligheter till strandskyddsdispens. Tvärtom om så har dispensmöjligheten "lucktomt" avvecklats.

Om det finns en tidigare strandskyddsdispens kan vissa åtgärder vara möjliga. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg för information om detta. 

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:07:42