På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera "Förskolor Biskopsnäset"

Planområdet ligger i Marnäs (Biskopsnäset) i Ludvika tätort.

Ortofoto över planområdet. Gul linje är plangräns.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet i Biskopsgården och utbyggnation av Biskopsnäsets förskola. Ett annat syfte är att göra området mer flexibelt planmässigt och möjliggöra anläggande av gång- och cykelvägar inom planområdet

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd har upphävts för att möjliggöra utbyggnation av Biskopsnäsets förskola. Två fastighetsplaner för kvarteret Läkaren ska upphävas. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Granskning pågår fram till och med den 16 maj.

 Tidplan

dec-jan 2017-2018

Granskning

april-maj 201

juni 2019

Laga kraft

juli 2019

Handlingar

Granskningshandlingarhandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

Du kan ladda hem plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning, se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 16 maj 2019, till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. PBL ger de boende ställning som sakägare. Fastighetsägare/styrelser bör därför informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/05 08:38:48