På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ljunghällen förskola

Samråd om detaljplan för kvarteret Ljunghällen 8 med flera
”Förskola Marnäs” i Ludvika

Planområdet på ett flygfoto

Samrådsmöte för allmänheten blir tisdagen den 2 april 2019 klockan 17 i sammanträdesrummet Höken på våning 3 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Planområdet ligger i Marnäs mellan Kvarngatan och Östra Storgatan, där Seco Tools höll till.

Huvudsyftet är att möjliggöra för förskoleverksamhet i gamla verksamhetslokaler. Ett annat syfte är att möjliggöra för kontorslokaler.

Planen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande men kan komma att övergå i utökat förfarande om det bedöms behövas.

Handlingar

Se plankarta, planbeskrivning och miljöteknisk markundersökning nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

mars - april 2019

Granskning

maj - juni 2019

augusti 2019

Laga kraft

september 2019

Samrådet pågår till och med den 24 april 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 24/03 12:04:40