På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ljunghällen förskola

Granskning av detaljplan för kvarteret Ljunghällen 8 med flera
”Förskola Marnäs” i Ludvika

Planområdet på ett flygfoto

Planområdet ligger i Marnäs mellan Kvarngatan och Östra Storgatan, där Seco Tools höll till.

Huvudsyftet är att möjliggöra för förskoleverksamhet i gamla verksamhetslokaler. Ett annat syfte är att möjliggöra för kontorslokaler.

Planen är inte i strid med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samrådet medförde bara små ändringar och kompletteringar. Därmed har tidplanen kunnat pressas, se nedan.

Handlingar

Se plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse, bullerberäkningar och miljöteknisk markundersökning nedan under Relaterad information. Där finns även länkar till nu gällande detaljplaner. Observera att detaljplan 38 numera bara gäller inom en mindre del av kvarteret Ljunghällen.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

mars - april 2019

maj 2019

juni 2019

Laga kraft

juli 2019

Granskningen pågår från den 30 april till och med den 22 maj 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/05 17:12:31